قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

کتاب الکترونیکی

10,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

آیین دادرسی کیفری یا اصول محاکمات جزایی، مجموعه قواعد و مقرراتی شکلی است
که سعی در تسهیل کشف جرم، تعقیب جرم، دادرسی صحیح و عادلانه و اجرای حکم به نحو
مطلوب دارد و در جهت تضمین حقوق و آزادی های متهم، مظنون یا مشتکی عنه و همچنین
حقوق شاکی خصوصی و جامعه به عنوان شاکی عمومی است. توازن بین حقوق شاکی اعم از
شاکی خصوصی با نمایندگی مدعی العموم، هدف اصلی آیین دادرسی کیفری است و به
همین جهت قرار تأمین کیفری یکی از مباحث مهم در آیین دادرسی کیفری می باشد؛ زیرا از
یک سو از بازداشت فرد متهم که جرم وی ثابت نشده و چه بسا تبرئه شود، جلوگیری می
نماید و از سوی دیگر امکان فرار متهم را از بین برده و بدین صورت به شاکی این فرصت را
می دهد تا در یک دادرسی عادلانه موفق به ارائه ی دلایل مثبت شکایت خویش شود. قرار
تأمین کیفری، ارتباط تنگاتنگ با حقوق و آزادی های متهم دارد و پس از تعقیب مشتکی عنه
یا مظنون و انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت وجود دلایل علیه متهم و پس از تفهیم اتهام
توسط مقام صالحیتدار (دادیار یا بازپرس )صادر می شود.

از میان کتاب ها مشاهده همه