اپلیکیشن تبصره،
مرجع آموزش های تخصصی حــقــوق

معرفی اپلیکیشن تبصره

در تبصره کوشیده ایم تا باروش های گوناگون دیداری و شنیداری و کاربرد زبانی ساده، آموزش حقوق را جذاب تر و گیراتر از پیش نموده و شوق آموختن را در خواستاران این دانش،افزایش دهیم و برای دستیابی به این مهم، از همه ظرفیت های فناوری روز بهره جسته ایم.

با اپلیکیشن «تبصره» می توانید:
- به قوانین و کتاب های صوتی حقوقی گوش دهید .
- ویدیو های آموزشی حقوقی را مشاهده نمایید.
- در آزمون های تستی شرکت کرده، میزان آگاهی خود را به دفعات بسنجید و کارنامه بگیرید.
- کتب حقوقی را به صورت الکترونیکی، مطالعه نمایید.

ویژگی های بی نظیر

آموزش های صوتی

می توانید به آموزش های صوتی که توسط اساتید ضبط شده است گوش فرا دهید

قانون های صوتی

می توانیند هم زمان متن قوانین را مشاهده و همچنین به صورت صوتی گوش دهید

ویدیو های آموزشی

می توانید ویدیو های آموزشی ویژه آزمون های حقوقی را مشاهده نمایید

خودسنجی و کارنامه

می توانید تست بزنید کارنامه بگیرید و قدرت تست زنی خود را افزایش دهید

کتابخانه الکترونیکی

می توانید به هزاران کتاب الکترونیکی دسترسی داشته باشید و در هر زمان و مکان مطالعه نمایید

نکته های آموزشی

می توانید به هزاران نکته آموزشی به صورت نوشتاری و صوتی دسترسی داشته باشید