قبض و اقباض در عقود باطل

قبض و اقباض در عقود باطل

کتاب الکترونیکی

10,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

تشکیل و انعقاد عقد،شناسایی ارکان و عناصر سازنده آن از جمله موضوعات با اهمیت در
سلسله مباحث حقوق مدنی است.در اینکه تشکیل و انعقاد عقد به دو عنصر ایجاب و قبول
وابسته است تردیدی نیست،ولی اینکه در پاره ای از عقود،علاوه بر این دو عنصر عامل دیگری
به عنوان قبض موضوع عقد نیز لازم است،مطلب قابل تامل و موشکافی می باشدزیرا مثال در
عقودی از قبیل وقف و هبه و بیع سلم یا سلف و بعضی عقود دیگر از این نمونه،عقد به ایجاب
و قبول تنها تحقق نمیابد بلکه محتاج به قبض موضوع آن نیز می باشد.همچنین درباره ای از
عقود ، قبض اگرچه شرط صحت یا انعقاد عقد نمی باشد اما ممکن است شرط لزوم یا از آثار
عقد باشد .حال زوایه دید مهم ما در خصوص اثر قبض در عقودی می باشد که این عقد باطل
و فاسد باشد و اینکه حقوقدانان چه تعریفی از عقد باطل و فاسد داشته اند و چگونه این عقود
را تعریف نموده اند ، چراکه عقدی که فاسد باشد قبض در آن عقد نیز فاسد بوده و آثار
حقوقی خاص و جداگانه ای بر طرفین عقد بار مینماید که در تمامی این حالت به بررسی و
تبیین موضوع می پردازیم.
اثرقبض در عقود معاوضی و غیر معاوضی فاسد با یکدیگر متفاوت است و در هر کدام
مالک و مبنای خاصی را داریم . مالک و مبنای خاص بحث ما در عقود معاوضی فاسد به
قاعده فقهی معروفی به نام کل عقود یضمن بصحیحه یضمن بفاسده یا( ما یضمن بصحیحه
یضن بفاسده) بر می گردد . و همچنین مالک و مبنای بحث ما در عقود غیر معاوضی فاسد به
قاعده مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده بر می گردد.که در طول تدوین و نگارش
این کتاب در صدد موشکافی اثر قبض در اینگونه عقود فاسد ، حتی عقود معین صحیحی
همچون ، عقد هبه ، رهن ، بیع سلم یا سلف می پردازیم .لازم به ذکر است اثر قبض در
وضعیت عقد و روابط بین آنها فصلی از فصول این کتاب را در بر خواهد گرفت .

از میان کتاب ها مشاهده همه