تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی و تملک قانونی اراضی توسط دولت

تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی و تملک قانونی اراضی توسط دولت

کتاب الکترونیکی

10,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

قانونگذار با هدف حفظ کاربری زمینهای زراعی و باغها و تداوم بهره وری از آنها در سال
9331 قانونی با عنوان قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به تصویب رساند تا از تغییر
کاربری این اراضی جلوگیری کند اما اینکه تا چه اندازه موفق بوده است، باید با بهره گیری از
نظرات کارشناسان و متولیان این امر و پس از بررسی و ارزیابی با زبان آمار پاسخ گفت. مطابق
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری
ممنوع است و در موارد ضروری، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بر عهده کمیسیونی
است که در آن نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و
سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت جهاد
کشاورزی تشکیل میشود. تغییر کاربری اراضی در روستاها طبق ضوابطی است که وزارت
جهاد کشاورزی تعیین میکند و در سایر موارد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج
از محدوده شهرها و شهرک ها متقاضی تغییر کاربری یا جانشین او مانند ورثه یا وکیل او
باید درخواست کتبی خود را به انضمام مدارک و اسناد مربوط به دبیرخانه کمیسیونی که در
سازمان کشاورزی هر استان مستقر است، ارایه کند. با توجه به این تفاسیر بسیاری از افراد با
تغییر کاربری غیر قانونی اراضی مرتکب عمل غیر قانونی شده و مستحق جریمه و خسارت می
باشند. یکی از مجازات ها که به عنوان مهمترین مجازات در این راستا شناخته خواهد شد و به
آن خواهیم پرداخت قلع و قمع بنا و مستحدثات در زمین می باشد که در فصل سوم این
پژوهش به طور دقیق به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت.

از میان کتاب ها مشاهده همه