پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری

پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری

کتاب الکترونیکی

10,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

پدیدۀ فساد مالی، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از
مهمترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر
سرعت حرکت چرخ توسعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می
سازد.
فساد پدیده ای است که کمابیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع،
شکل، میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است.
برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم تا بدین
وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راههای گوناگون، راهبرد بهینه را
انتخاب و به مرحله اجرا درآوردیم.
برنامه های تنظیمی دولت به طور صریح و مشخص مسئولیت توزیع سرمایه، درآمد و
موقعیت های ممتاز اقتصادی و اجتماعی را به عنوان بخشی از کارکرد و وظیفه قانونی به عهده
دارند چنین ظرفیتی با توجه به نقاط قوت و ضعف نظام مدیریتی و بسیاری از واقعیات محیطی
و سازمانی میتواند عامل ایجاد شرایط مختلفی باشد که از آنها با عناوین آسیب پذیریها،
تهدیدات و فرصتهای پیش روی سازمان اداری یا اجتماعی نام برده میشود. پروژههای
پیمانی و دولتی فارغ از کم و کیف موضوع قرارداد به طور کلی از مرحله توجیه ابتدایی و
تصویب یا ابلاغ طرح تا انتخاب پیمانکار و اجرا و تحویل محصول قرارداد به وسیله عناصر و
عوامل مختلف دارای منشا داخلی و بیرون از قرارداد تحت تأثیر قرار گرفته و انجام میشود.
فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد.
پیشگیری از فساد از طریق راهبردها و واکنش های هماهنگ اداری ممکن خواهد شد.
این مطالعه به بررسی مفهوم فساد، انواع فساد، فساد
مالی، علل، نتایج، سنجش و پیشگیری از فساد مالی می پردازد.

از میان کتاب ها مشاهده همه