اثر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری مرتکب

اثر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری مرتکب

کتاب الکترونیکی

10,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

این کتاب به بررسی اثر جهل حکمی بر مسولیت کیفری براساس قانون جدید مجازات
اسلامی می پردازد. به این سوال پاسخ می دهد که، اثر جهل حکمی بر مسولیت کیفری
مرتکب در قوانین ایران در جرایم مستوجب حد، قصاص تعزیری چگونه است.؟ در پاسخ
حدسی به سوال بیان شده است که، در قانون مجازات اسلامی ، جهل به حکم مانع مجازات
نمی باشد، ولی با قید مگراینکه نشان از استثنائی عام دارد و روح این ماده با اصول کلی حقوقی
و احکام قوانین گذشته کامالً مخالف است و در واقع رویه قضایی گذشته را نسخ کرده است
بدون اینکه محدوده تأثیر جهل به حکم را هم مشخص نماید و در رابطه با جرایم مستوجب حد
تاثیر عام دارد و در تمام اقسام جهل حکمی اعم از قصوری و تقصیری و اعم از جاهل ملتفت و
غیر آن جاری است و در مورد جرایم مستوجب قصاص، جهل حکمی توسط قاعده درء سبب
سقوط قصاص نیست، بلکه عدم اجرای قصاص می بایست توسط ادله و اصول دیگر ثابت
گردد. در نهایت در جرایم موجب تعزیر، جهل به حکم رافع مجازات است به شرط آنکه
جاهل، مقصر ملتفت نباشد. در این تحقیق که به روش صورت توصیفی و تحلیلی می باشد به
منظور شناخت، ارزیابی و تبیین اثر جهل حکمی بر مسولیت کیفری براساس قانون جدید
مجازات اسلامی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، به لحاظ ایجابی، تاثیر جهل در رفع
مسولیت کیفری، یک کار دقیق قضایی است که باید در پذیرش آن به قدر متیقن اکتفا گردد .
تعیین تأثیر جهل به حکم، از مسایل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و حتی
بین المللی است و هر چند به نظر می رسد عدم تاثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نباشد،
ولی باید پذیرفت که اگر قانونگذار به صرف ادعای افراد، نسبت به جهل اطلاع از قانونی
معیّن، این ادعا را از سوی آنان بپذیرد، تشویش و آشفتگی نظام دادرسی قضایی و به تبع آن
جامعه را در بر می گیرد و دیگرهیچ موضوعی قابل اثبات نیست و در نتیجه کمتر ذیحقی به
حقش رسیده و در نهایت، اجرای اکثر احکام مراجع قضایی تعطیل می شود.

از میان کتاب ها مشاهده همه