قاچاق کالا و ارز در نظام جزایی ایران

قاچاق کالا و ارز در نظام جزایی ایران

کتاب الکترونیکی

10,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
5
2 هزار

قاچاق کالااز جمله جرائم علیه نظام اقتصادی می باشد و آثار زیان باری بر امر تولید،
تجارت، سرمایه گذاری، اشتغال و کاهش درآمد دولت دارد به همین دلیل برای کنترل و
مقابله با این پدیده باید تدابیر خاص و واکنش های کیفری مخصوصی اتخاذ نمود .در قانون
کشور ما قانونگذار با جرم انگاری، پدیده قاچاق مجازات های خاصی را در قالب حبس و
ضبط کالا و جریمه سنگین برای مرتکبین قاچاق مورد اهتمام و قانونگذاری قرار داده است
.آن چیزی که قاچاق کالا را در سالهای اخیر به یک معزل اقتصادی تبدیل کرده است واردات
غیر رسمی و قاچاق کالاهای مصرفی به شکل سازمان یافته از طریق راه های غیر قانونی و غیر
مجاز توسط باندهای قاچاق و صاحبان نفوذ قدرت است که در سالهای اخیر آسیب های
شدیدی بر نظام اقتصادی کشور وارد کرده است فلذا باید این پدیده با توجه به قانون "مبارزه با
قاچاق کاال و ارز" 1392 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و با مداقه در قانون جدید این مسئله
را تشریح نموده و به معرفی سیاست جنایی و تقنینی قانونگذار به صورت عمقی و دقیق
بپردازیم. ما در این پژوهش به دنبال آن هستیم که با نگاهی رویکردی به پدیده ی قاچاق کالا
و ارز در پرتو نظام تقنینی و سیاست جنایی پرداخته و در رابطه با مبارزه قاچاق کالا به نتیجه
خاصی در رابطه با سیاست گذاری ملی پرداخته و نقاط ضعف و قوت قوانین مربوط به قاچاق
کالا و ارز را مورد موشکافی، تحلیل و بررسی قرار دهیم .

از میان کتاب ها مشاهده همه