جرایم پزشکی ومسئولیت پزشکان

جرایم پزشکی ومسئولیت پزشکان

کتاب الکترونیکی

10,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

در حقوق جزای پزشکی،جرایم پزشکی که شامل هر نوع فعل و ترک فعلی است که
قانونگذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است و موجبات بر هم خوردن
نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می آورد مورد مطالعه قرار می گیرد.
قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1361بر اساس قانون مجازات عمومی سابق،
جرایم به سه دسته اساسی:1-خالف 2 -جنحه 3 -جنایت تقسیم می شد،لیکن این تقسیم بندی
با وضع قانون مجازات اسلامی در سال 1361 تغییر کرد و در حال حاضر قانون گذار جرایم را
بر حسب نوع مجازات به پنج دسته تقسیم کرده است که عبارتست از:
1-حدود
2 -قصاص
3 -دیات
4 -تعزیرات
5-مجازات های بازدارنده
بدین ترتیب قانونگذار دایره شمول خالف و جنحه و جنایت را در قانون مجازات اسلامی
تعیین نکرده است ،لذا تشخیص و انطباق آن قدری دشوار به نظر می رسد.
مسئولیت در لغت به معنای ضمانت، ضمان، تعهد، مؤاخذه، موظف بودن به انجام کاری،
متعهد بودن، آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد از وظایف و اعمال و افعال و در
اصطلاح حقوقی مسئولیت، به تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده
است اطلاق می شود. خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده
باشد.در همین معنی ضمان را به کار برده اندو معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی
و مسئولیت کیفری است.
بنابراین در هر جایی که کسی مکلف به جبران خسارات دیگری است،در برابر او مسئولیت
داشته و باید پاسخگو باشد.
انواع مسئولیت شامل موارد زیر است:یکی مسئولیت جزایی و آن مسئولیتی است که قابل
تقویم به پول نباشد و دیگری مسئولیت مالی یا مسئولیت مدنی که قابل تقویم به پول است.نوع
دیگر مسئولیت اداری یا انضباطی است و آن عبارت است از مسئولیت ناشی از تخلف
انضباطی در امور اداری.

از میان کتاب ها مشاهده همه