آزادی مطبوعات درایران ازمنظرحقوق بشر

آزادی مطبوعات درایران ازمنظرحقوق بشر

کتاب الکترونیکی

10,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

امروزه مطبوعات در زندگی افراد نقش غیر قابل انکاری دارند که روز به روز افراد جامعه
امروزی به سمت مطبوعات، اطلاعات و ... گرایش بیشتری پیدا می کنند.ما امروزه
شاهد رونق بی سابقه مطبوعات در عرصه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور
هستیم.
مطبوعات، تنها وسیله ارتکاب معدودی از جرائم میتوانند باشند به طور مثال با مطبوعات
نمیتوان مرتکب قتل یا جرح یا سرقت یا تخریب شد ولی همین وسیله میتواند محرک
اینگونه جرائم یا وسیله ارتکاب جرائم علیه شخصیت معنوی افراد یا امنیت کشور باشد.
تفکیک جرم مطبوعاتی از جرم عادی و سختگیری بیشتر نسبت به آن به دلیل قدرت ذاتی
و تخریبی و خصیصه انتشار و تکثیر و بقای اثر آن میباشد.
از طرف دیگر ارفاق به مطبوعات به دلیل احترام به اصل آزادی بیان و آزادی انتشار
مطبوعات و مصونیت اصحاب قلم دانست حمایت در مقابل هیئت حاکمه و نیز تخلفات
احتمالی ناشی از خصیصه سرعت کار مطبوعاتی.

از میان کتاب ها مشاهده همه