ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص

ماهیت فقهی و حقوقی اجاره اشخاص

کتاب الکترونیکی

10,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و
مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ،
بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر
کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .
در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن پرداخته شده است.
هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی
از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد.
لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی ، اجاره
اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و
مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون کار و روابط
کارگر و کارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله به قانون کار اختصاص
داده شده است.

از میان کتاب ها مشاهده همه