مجموعه مقالات حقوقی

مجموعه مقالات حقوقی

کتاب الکترونیکی

10,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

بررسی تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وهند
ویژگی های حقوق اساسی مقایسوی
ثمرات مطالعات مقایسوی در حقوق اساسی
اصول اقتصادی قانون اساسی
بررسی مبانی ارزشی نظام اسالمی در اصول قانون اساسی
نگرشی بررویکرددولت در رابطه با بند 2 اصل 43 قانون اساسی
مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض
حصول مالکیت در عقد قرض

از میان کتاب ها مشاهده همه