جرم شناختی حریم خصوصی اماکن و اشخاص

جرم شناختی حریم خصوصی اماکن و اشخاص

کتاب الکترونیکی

10,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

داشتن حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر
ارزشهایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می آورد.بر پایه این حق یک شخص یا
گروه می تواند مسائل شخصی زندگی خود را از دسترسی دیگران دور نگه داشته یا اطلاعات
مربوط به خود را تحت کنترل داشته باشد. علاوه براین توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر
،تعرض به حقوق و آزادیهای اشخاص را افزایش داده و متقابلا برای حمایت بیشتر از
آزادیهای شخصی،تکالیف و مسئولیتهای جدیدی بر دوش دولتها قرار گرفته است.تصویب
اعلامیه های جهانی حقوق بشر در سال 1948 و تاکید بر کرامت ذاتی انسانها وحق مسلم افراد
در داشتن حریم خصوصی و منع دولتها وسایر اشخاص برای مداخله در زندگی خصوصی
آنان،سر آغاز تحوالت جدید و نوینی در حفظ ورعایت حقوق بشر تلقی گردیده و بر همین
اساس اغلب دولتها با تصویب مقررات ملی ومنطقه ای در حمایت از حریم خصوصی گامهای
جدی برداشته اند.

از میان کتاب ها مشاهده همه