بررسی حقوق زوجه در نکاح و طلاق

بررسی حقوق زوجه در نکاح و طلاق

کتاب الکترونیکی

10,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
1
2 هزار

طلاق یکی از مباحث مهم حقوق مدنی است که امروزه اصلی ترین مشکل و خواسته ی
مطروحه در دادگاه های خانواده را تشکیل میدهد. هر چند حق طلاق با مرد است اما علماء
دین و به تبع آنها قانونگذار در قانون مدنی مفری برای زنان در نظر گرفته اندتا در صورتی که
ادامه ی زندگی بنا به هر دلیلی برای زن ایجاد خطر روحی و جسمی و حیثیتی نماید بتواند خود
را از آن مملکه نجات دهد. این مضر و مستمسک چیزی نیست جز (قاعده ی عسر و حرج و
شرط ضمن عقد)
مهمترین هدف این کتاب تبیین حق خلاصی زن از فشار ممتد روحی
ناشی از یک زندگی فلاکتبار است و آن مرحله از زندگی است که در آن باید بپذیرد که
شخصیت خویش را نادیده بگیرد و برده باشد و یا زندگی را ترک نموده به اقربای نسبی یا با
عدم آنها به اقربای سببی و دوستان خویش پناه ببرد و یا اینکه به دادگاه مراجعه نموده ضمن
تقدیم دادخواست طلاق ادعای عسر و حرج نماید. در این صورت بار اثبات آن بر دوش
خودش خواهد بود و چنانچه عسر و حرج وی در محکمه ثابت شود. دادگاه میتواند زوج را
به اجبار وادار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق
داده میشود.

از میان کتاب ها مشاهده همه