آثارلعان درفقه و حقوق

آثارلعان درفقه و حقوق

کتاب الکترونیکی

10,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

در خصوص بررسی اثارلعان درفقه و حقوق می توان گفت مقوله لعان که در واقع مباهله بین
زن و شوهر است و به جدایی بین آن دو منجر می شود امروز از قوانین متروک به نظر می
رسد. پایان نامه فوق در سه فصل تحت عناوین لعان، شرایط تحقق لعان و اجرای آن و آثار
فقهی ، حقوقی لعان و روش اثبات آن و با اهداف بررسی تاثیر اجرای لعان در توارث بین
زوجین، ارث فرزند مورد لعان از پدر ، ارث پدر از فرزند لعان شده ، رابطه نسبی میان فرزند
و زوج در اثر لعان ، تاثیر اجرای لعان در رابطه ارثی بین فرزند و مادر ، آثار لعان حرمت ابدی
در لعان ، تاثیر رجوع از لعان در آثار لعان و تاثیر انکار بعد از اقرار در نسب تدوین یافته است
.سوال اصلی نگارنده این بوده است که آثار اجرای لعان در فقه و حقوق چیست ؟ به نظر می
رسد که اجرای لعان نسب قانونی را از بین می برد مانع اعمال حد قذف و سبب نشر حرمت
ابدی می شود .لعان در توارث زوج و زوجه تاثیر می گذارد .فرزند بعد از اجرای لعان از پدر
ارث نمی برد .وپس از اجرای لعان پدر از فرزند ارث نمی برد و رابطه نسبی بین فرزند و پدر
در اثر لعان ازبین می رود . لعان سبب قطع رابطه نسبی مادر و فرزند نمی شود و.آثار لعان
همیشگی است سبب رابطه توارث زوجه از زوج و برعکس می شودو.سبب حرمت ابدی میان
زوج و زوجه می شود .رجوع از لعان فقط حق توارث فرزند را برقرار می کند وانکار بعد از
اقرار مسموع نیست مگر اینکه انکار به واسطه علل موجه از اشتباه صورت گرفته باشد .

از میان کتاب ها مشاهده همه