بررسی حقوقی چک درقانون تجارت

بررسی حقوقی چک درقانون تجارت

کتاب الکترونیکی

10,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

مقنن با نگاهی به گذشته قانونگذاری، با عنایت به
عدم توفیق قوانین مصوب در کاهش میزان صدور چک بلامحل، این بار قصد آن نموده که با
از بین بردن زمینه های سوء استفاده، از همان مراحل اولیه اقدام به پیشگیری نماید و برای این
منظور، بانک را به هنگام افتتاح حساب، در احراز هویت، دارای تکلیف ساخته است.
حقوق تجارت به منظور تسهیل در گردش ثروت و رفع مشکالت انتقال طلب، سند تجاری
را به وجود آورده تا تامین بیشتری به دارنده آن اعطا نماید. این سند به آسانی قابل استفاده بوده
و تشریفات حقوق مدنی در آن رعایت نمی گردد و بدین ترتیب اعتبارات به سهولت از یک
نفر به دیگری منتقل می شود و تاجر می تواند به جای وجه نقد چنانچه به کاال و یا انجام
خدمت نیاز داشته باشد از سند تجاری استفاده نماید و دریافت کننده سند مزبور نیز به نوبه خود
می تواند اعتبار منعکس در سند مورد بحث را به آسانی به دیگری انتقال دهد و یا در صورت
0 نیاز به پول نقد به بانک مراجعه و وجه مورد نیاز خود را دریافت کند
اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه رد
و بدل می شوند.انواع انها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی
در اصطالح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از انها نام
برده و انها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است.

از میان کتاب ها مشاهده همه