کتاب آسیب شناسی وکالت دعاوی

کتاب آسیب شناسی وکالت دعاوی

کتاب صوتی

رایگان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
4
2 هزار

کتاب آسیب شناسی وکالت دعاوی به قلم دکتر بهمن کشاورز

خوانش: مریم تجعفری - وکیل دادگستری

نظارت کیفی: رضا جدلی - وکیل دادگستری

امور فنی : مجتبی کهرم زاده

ضبط و تنظیم: استودیو بل کانتو

سرسخن و تمهید بحث
قسمت اول از بخش اول
قسمت دوم از بخش اول
قسمت سوم از بخش اول
قسمت اول از بخش دوم
قسمت دوم از بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم

از میان کتاب ها مشاهده همه