ویدیو آموزشی آیین دادرسی مدنی

ویدیو آموزشی آیین دادرسی مدنی

کتاب تصویری

400,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
4.1
2 هزار

این ویدیو آموزشی، شامل بیش از 52 ساعت آموزش آیین دادرسی مدنی دکتر محمدمهدی توکلی ویژه آمادگی آزمون های حقوقی می باشد که توسط موسسه مکتوب آخر تهیه گردیده است.
پس از خرید می توانید این ویدیو را دانلود نموده و بدون نیاز به اینترنت مشاهده نمایید.

نوع : ویدیو آموزشی
زمان فایل ویدیویی: 51 ساعت و 40 دقیقه
فرمت : mp4

بخش اول : آيين دادرسي مدني ١

جلسه اول:
تعريف و اوصاف آيين دادرسي مدني
قلمرو آيين دادرسي مدني از حيث موضوع
قلمرو آيين دادرسي مدني از حيث مراجع رسيدگي كننده
اوصاف مقررات آيين دادرسي مدني
محتويات آيين دادرسي مدني
سازمان قضاوتي و سلسله مراتب رسيدگي به دعاوي در مراجع قضايي


جلسه دوم:
اصل قطعيت آراء
قاعده فراغ دادرس
ترتيب قانوني رسيدگي به دعاوي
تكليف صدور رأي
صدور رأي وحدت رويه در ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري
بررسي اثر فوري قواعد آيين دادرسي مدني
قابليت اعتراض به آراء
بررسي امري يا تكميلي بودن قواعد آيين دادرسي مدني


جلسه سوم:
دعوي و اقسام آن
زوال دعوي به معناي اعم واخص
دعاوي اصلي و طاري
اقسام دعاوي طاري (اضافي،متقابل،ورود ثالث،جلب ثالث)
دعاوي عيني و ديني


جلسه چهارم:
دعاوي مالي ، غير مالي ذاتي ، غير مالي اعتباري و مصاديق آن ها
دعاوي منقول و غير منقول و مصاديق مورد اختلاف در اين دعاوي
اصل منقول بودن دعاوي


جلسه پنجم:
دعاوي سه گانه تصرف و اوصاف مشترك آن ها
(رفع تصرف عدواني،رفع ممانعت از حق،رفع مزاحمت)
تفاوت خلع يد و تخليه يد
تقدم و تأخر دعاوي مالكيت و رفع تصرف


جلسه ششم:
دعاوي طاري در دعاوي سه گانه تصرف
دعاوي شبه تصرف
طرح دعواي تصرف عدواني عليه امين
طرح دعاوي تصرف عليه دستگاه هاي دولتي
حمايت هاي قانون گذاراز دعاوي تصرف
دستور وموقت در دعاوي تصرف
اجراي احكام صادره در دعاوي تصرف


جلسه هفتم:
سازمان قضاوتي
حوزه قضايي
دادگاه هاي عمومي
دادگاه تجديدنظر استان
دادگاه تخصصي و اختصاصي


جلسه هشتم :
دادگاه خانواده و قواعد حاكم بر آن
صلاحيت ذاتي و محلي دادگاه خانواده
دعاوي الزام به تمكين
امر مطروحه در دادگاه خانواده
رسيدگي به اختلافات خانوادگي ايرانيان غير شيعه
جايگاه قانون آيين دادرسي مدني در دادگاه خانواده


جلسه نهم:
اصول دادرسي و تشريفات دادرسي
اعسار از هزينه دادرسي در دادگاه خانواده
قواعد ابلاغ ، دستور موقت ، تأمين خواسته، صلح و سازش ،اجراي آراء در دادگاه خانواده
تفاوت حكم طلاق و گواهي عدم امكان سازش


جلسه دهم:
اوصاف و تركيب شوراي حل اختلاف
صلاحيت قاضي شورا
صلاحيت جانبي شورا
صلاحيت شوراي حل اختلاف جهت حصول صلح و سازش
صلاحيت اعضاي شورا براي داوري
صلاحيت شوراي حل اختلاف در خصوص امور حسبي
موارد خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف


جلسه يازدهم:
حل اختلاف در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف
قواعد رسيدگي ، هزينه دادرسي ، اعتراض به بهاي خواسته در شوراي حل اختلاف
بررسي لزوم يا عدم لزوم رعايت قواعد آيين دادرسي مدني و كيفري در شوراي حل اختلاف
طرق شكايت از آراء شورا
اجراي احكام صادره از شورا

جلسه دوازدهم:
ديوان عدالت اداري
انواع شعب آن
صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري
صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موارد خارج از صلاحيت شعب ديوان و
صدور قرار عدم صلاحيت
قرار اناطه در ديوان عدالت اداري
فرآيند طرح شكايت

جلسه سيزدهم:
فرآيند شكايت در ديوان عدالت اداري
شرايط دادخواست
قواعد نمايندگي در ديوان
طرح دعاوي متعدد به موجب يك دادخواست
رسيدگي توأمان
توقيف دادرسي
رسيدگي فوري در ديوان
اخذ توضيح و انجام تحقيقات در ديوان عدالت اداري

جلسه چهاردهم:
درخواست سند از دستگاه هاي دولتي يا عمومي از سوي ديوان عدالت اداري
اصلاح خواسته
قرار رد شكايت
استرداد دادخواست
دعاوي طاري در ديوان
صدور دستور موقت و لغو آن
شيوه اعتراض به آراي مراجع اداري در ديوان عدالت اداري

جلسه پانزدهم:
صدور رأي در ديوان عدالت اداري
فرآيند تجديد نظرخواهي
شرايط دادخواست تجديدنظر
و ضمانت اجراي آن

جلسه شانزدهم:
اعلام اشتباه توسط قاضي در ديوان عدالت اداري
اعتراض ثالث به آراي ديوان
اعاده دادرسي نسبت به آراي ديوان
قواعد ابطال مصوبات دولتي توسط ديوان

جلسه هفدهم:
بررسي اثر قهقرايي ابطال مصوبات دولتي در ديوان عدالت اداري
موارد صدور رأي وحدت رويه و
طريقه صدور رأي وحدت رويه در ديوان عدالت اداري

جلسه هجدهم:
صلاحيت ذاتي و محلي
تقسيم بندي مراجع از حيث صنف ، نوع ، درجه
احكام صلاحيت محلي

جلسه نوزدهم:
صلاحيت محلي در دعاوي منقول
صلاحيت محلي در دعاوي غير منقول
صلاحيت محلي در دعاوي بازرگاني
و دعاوي منقول ناشي از قرارداد

جلسه بيستم:
صلاحيت محلي در درخواست تأمين دليل
صلاحيت محلي در دعاوي راجع به تركه
صلاحيت محلي در دعاوي راجع به توقف يا ورشكستگي
صلاحيت محلي در دعاوي راجع به شركت هاي تجاري
صلاحيت محلي در دعاوي ناشي از تعهدات شركت
صلاحيت محلي در دعاوي اعسار
صلاحيت محلي در دعاوي راجع به اسناد سجلي
صلاحيت محلي در دعاوي راجع به اختراعات طرح هاي صنعتي و علائم تجاري

جلسه بيست و يكم:
صلاحيت ذاتي و محلي در دادخواست تقسيم مال مشاع
صلاحيت ذاتي و محلي در دعاوي راجع به اجراي اسناد لازم الاجرا(١-دعاوي اعتراض به اجراييه
٢- دعاوي اعتراض به عمليات اجرايي)
صلاحيت محلي در حل اختلاف در اجراي حكم
صلاحيت محلي در حل اختلاف در مفاد حكم
صلاحيت محلي در دعاوي طاري
قرار اناطه

جلسه بيست و دوم:
قواعد حل اختلاف در صلاحيت

جلسه بيست و سوم:
اوصاف كلي وكالت
وكالت در ديوان عالي كشور
وكالت در مراجع غير دادگستري
وكالت در امو حسبي
وكالت اتفاقي
وكيل معاضدتي
نحوه تنظيم قرارداد وكالت
حدود اختيارات وكيل

جلسه بيست و چهارم :
امور غير قابل توكيل
تعدد وكلا
موانع اعمال وكالت در جريان دادرسي

جلسه بيست و پنجم:
عزل وكيل
استعفاي وكيل
عدم حضور وكيل در جلسه دادرسي
تداخل اوقات دادرسي

جلسه بيست و ششم
حق الوكاله
تعهدات و تشريفات وكالت دادگستري
نمايندگي حقوقي

جلسه بيست و هفتم:
ادامه مبحث وكالت
قلمرو دعاوي در خصوص نماينده حقوقي
حدود اختيارات نمايندگان حقوقي

جلسه بيست و هشتم:
دفاعيات خوانده (به معناي اعم)
دفاع ماهوي(به معناي اخص)
ايراد(دفاع شكلي)
اقسام ايرادات دعوي

جلسه بيست و نهم:
ادامه مبحث ايرادات دعوي

جلسه سي ام:
ادامه مبحث ايرادات دعوي

جلسه سي و يكم:
ادامه مبحث ايرادات دعوي

بخش دوم: آيين دادرسي مدني ٢
جلسه سي و دوم:
شيوه طرح دعواي بدوي
آثار دادخواست
درخواست
جريان دادخواست بدوي
قواعد ارجاع
شرايط دادخواست

جلسه سي و سوم:
ادامه شرايط دادخواست

جلسه سي و چهارم:
ادامه شرايط دادخواست

جلسه سي و پنجم:
طريقه تعيين بهاي خواسته
آثار بهاي خواسته
شرايط اعتراض به آن
تفكيك خواسته هاي يك دعوي
رسيدگي توأمان

جلسه سي و ششم:
اظهارنامه و تأثير آن بر اثبات دعاوي

جلسه سي و هفتم:
اعسار از تأديه هزينه دادرسي
اعسار از تأديه محكوم به

جلسه سي و هشتم:
قواعد كلي ابلاغ
ابلاغ واقعي و قانوني به شخص حقيقي

جلسه سي و نهم:
ادامه مبحث ابلاغ
ابلاغ واقعي و قانوني به شخص حقوقي

جلسه چهلم:
ابلاغ به نماينده
سابقه ابلاغ
قابل اسقاط بودن مقررات ابلاغ

جلسه چهل و يكم:
مراحل و مقاطع دادرسي
اقسام اوقات محاكم
زمان جلسه دادرسي و علني بودن آن

جلسه چهل و دوم:
عدم حضور اصحاب دعوي در جلسه اول دادرسي
الزام به حضور
تكليف اصحاب دعوي در جلسه اول دادرسي
تأخير جلسه
مقطع تا اولين جلسه دادرسي
مقطع تا پايان اولين جلسه دادرسي

جلسه چهل و سوم:
حقوق خواهان و خوانده تا اولين جلسه دادرسي
حقوق خواهان و خوانده تا پايان اولين جلسه دادرسي
بررسي كاهش خواسته

جلسه چهل و چهارم:
افزايش خواسته
تغيير خواسته
تغيير نحوه دعوي
تخيير درخواست
رسيدگي توأمان به دعاوي
توقيف دادرسي

جلسه چهل وپنجم:
تغيير در وضعيت نمايندگان اصحاب دعوي در جريان دادرسي
تأخير دادرسي
ختم مذاكرات و ختم دادرسي
استرداد دادخواست و دعوي در مرحله بدوي

جلسه چهل و ششم:
مواعد قانوني و قضايي
احكام مواعد
تجديد مواعد قضايي
تجديد مواعد قانوني

جلسه چهل وهفتم:
صدور رأي
اقسام تصميمات دادگاه
تعريف رأي
اقسام حكم
اقسام قرار

جلسه چهل و هشتم:
بررسي اوصاف قرارها

جلسه چهل و نهم:
تجزيه رأي
تصحيح رأي
رأي قطعي و نهايي
مقدمات اجراي احكام
تعريف اجراييه
اعمال و تصميمات حسبي

جلسه پنجاهم:
مطالبه خسارات
اقسام خسارات قابل مطالبه
طريقه مطالبه خسارات
شرايط مطالبه خسارات
خسارت ناشي از عدم النفع
خسارت تأخير تأديه
احكام خسارت دادرسي

جلسه پنجاه و يكم:
كليات اعتراض به رأي
طرق عادي
طرق فوق العاده
اثر تعليقي
اثر انتقالي
اسقاط حق اعتراض به رأي

جلسه پنجاه و دوم:
اوصاف واخواهي
اصحاب واخواهي
فرآيند واخواهي
حقوق واخواه در جلسه اول
مهلت واخواهي

جلسه پنجاه و سوم:
احكام واخواهي خارج از موعد
تداخل واخواهي و تجديد نظر
شرايط دادخواست واخواهي
اجراي آراي غيابي

جلسه پنجاه و چهارم:
اوصاف تجديدنظرخواهي
آراي قابل تجديد نظر
آراي غير قابل تجديدنظر

جلسه پنجاه و پنجم:
جهات تجديد نظر
مهلت تجديدنظر و تمديد آن
اصحاب دعوي تجديدنظر

جلسه پنجاه و ششم:
فرآيند تجديدنظر خواهي
شرايط دادخواست تجديدنظر
هزينه دادرسي تجديدنظر

جلسه پنجاه و هفتم:
دعاوي طاري در مرحله تجديد نظر
ادعاي جديد
محدوده دادگاه تجديدنظر
شيوه صدور رأي

جلسه پنجاه و هشتم:
تصميمات نسبت به دادخواست تجديدنظر

جلسه پنجاه و نهم:
اثر تعليقي و انتقالي تجديدنظر
موارد صدرو حكم غيابي از دادگاه تجديدنظر

جلسه شصتم:
فرجام خواهي
آراي قابل فرجام

جلسه شصت و يكم:
جهات فرجام خواهي
فرآيند فرجام خواهي
شرايط دادخواست فرجام

جلسه شصت و دوم:
مهلت فرجام خواهي
تمديد مهلت
ترتيب رسيدگي در ديوان عالي كشور

جلسه شصت و سوم:
دعاوي طاري در فرجام
تصميمات نسبت به دادخواست فرجام
فرجام تبعي

جلسه شصت و چهارم:
اعتراض ثالث
معترض ثالث
آراي قابل اعتراض ثالث
اعتراض ثالث به آراي ديوان عالي كشور
مهلت اعتراض ثالث

جلسه شصت و پنجم:
اقسام اعتراض ثالث(اصلي و طاري)
اثر تعليقي و انتقالي اعتراض ثالث
رسيدگي و صدور رأي در اعتراض ثالث
اعتراض نسبت به نتيجه اعتراض ثالث

جلسه شصت وششم:
اعاده دادرسي
آراي قابل اعاده دادرسي
اعاده دادرسي نسبت به آراي ديوان عالي كشور
جهات اعاده دادرسي

جلسه شصت و هفتم:
شرايط دادخواست اعاده دادرسي
مهلت اعاده دادرسي
تمديد مهلت

جلسه شصت و هشتم:
اقسام اعاده دادرسي(اصلي،طاري)
اثر تعليقي و انتقالي اعاده دادرسي
رسيدگي و صدور رأي در اعاده دادرسي
اعتراض به نتيجه اعاده دادرسي
اعاده دادرسي ويژه

بخش سوم:آيين دادرسي مدني ٣
جلسه شصت و نهم:
تأمين خواسته شرايط و آثار آن
تشريفات رسيدگي به درخواست تأمين خواسته
صلاحيت رسيدگي به آن
روش هاي درخواست تأمين خواسته

جلسه هفتادم:
درخواست تأمين خواسته براي طلب مؤجل
طريقه ابلاغ و اجراي قرار تأمين خواسته

اعتراض به قرار تأمين خواسته

جلسه هفتاد و يكم:
لغو قرار تأمين خواسته
مال مورد توقيف در تأمين خواسته
مستثنيات دين
توقيف اموال ورشكسته
تبديل تأمين
جبران خسارت ناشي از تأمين خواسته
طريقه مطالبه خسارات

جلسه هفتاد و دوم:
دستور موقت(دادرسي فوري)
آثار آن
شرايط صدور دستور موقت
تشريفات رسيدگي به درخواست دستور موقت
صلاحيت رسيدگي به دستور موقت

جلسه هفتاد و سوم:
روش هاي درخواست دستور موقت
توديع خسارت احتمالي
طريقه ابلاغ و اجراي دستور موقت
اعتراض به دستور موقت
خاتمه دستور موقت

جلسه هفتاد و چهارم:
جبران خسارت ناشي از اجراي دستور موقت
طريقه مطالبه خسارت
چهره هاي خاص دستور موقت

جلسه هفتاد و پنجم:
تأمين دليل
مرجع صالح
شرايط شكلي درخواست تأمين دليل
اجراي تأمين دليل
قابليت اعتراض به تأمين دليل

جلسه هفتادو ششم:
تأمين دعواي واهي
استثنائات قرار تأمين دعواي واهي

جلسه هفتادو هفتم:
قرار تأمين دعواي اتباع بيگانه
و استثنائات آن

جلسه هفتادو هشتم:
اقسام دعاوي طاري
١-دعواي ورود ثالث و اقسام آن
مراحل امكان ورود ثالث
رسيدگي توأمان به دعواي اصلي و ورود ثالث
رددعواي ورود ثالث
تجديد نظر از قرار صادره

جلسه هفتادو نهم:
دعاوي طاري
٢-دعواي جلب ثالث
تشريفات آن
مراحل امكان جلب ثالث
رسيدگي توأمان به دعواي اصلي و جلب ثالث
رد دعواي جلب ثالث
تجديدنظر خواهي از قرار

جلسه هشتادم:
دعاوي طاري
٣-دعواي متقابل
تشريفات دعواي متقابل
مراحل امكان طرح دعواي متقابل
رسيدگي توأمان به دعواي اصلي و متقابل
دعواي اضافي و افزايش خواسته

جلسه هشتاد و يكم:
درخواست سازش
اقسام سازش
صلح و سازش در مراحل دادرسي
موضوعات قابل صلح و سازش
نقش نماينده در سازش
ماهيت گزارش اصلاحي
دعواي بطلان گزارش اصلاحي

جلسه هشتادو دوم:
داوري
موضوعات غير قابل داوري
اهليت لازم براي ارجاع اختلافات به داوري
ارجاع اختلافات به داوري توسط نماينده
موافقت نامه داوري
ارجاع دعاوي مطروحه در دادگستري به داوري

جلسه هشتاد و سوم:
اوصاف داوري
موارد ممنوعيت هاي نصب داور
شيوه نصب داور

جلسه هشتادو چهارم:
رد داور (جرح داور)
قبولي داور
امتناع داور از داوري
جايگزيني داور
مهلت داوري
قواعد رسيدگي در داوري
طواري داوري

جلسه هشتادو پنجم:
توقف موقت رسيدگي داوران
زوال داوري
قواعد تصميم گيري داوران
اوصاف رأي داور
طريقه ابلاغ رأي داور
تصحيح رأي
بلا اثر شدن رأي داور

جلسه هشتادو ششم:
اجراي رأي داور
اعتراض به رأي داور و آثار آن
مهلت اعتراض
جهات اعتراض
رسيدگي به اختلاف موضوع داوري پس از ابطال رأي داور

جلسه هشتادو هفتم:
موارد مستثنيات دين و احكام آن

بخش چهارم: ادله اثبات دعوي
جلسه هشتادو هشتم:
وسايل اثبات دعوي
دليل
اماره
علم قاضي
اصل
بررسي ارزش وسايل اثبات دعوي
تعارض امارات
قانون حاكم بر ارزش اثباتي ادله از حيث زمان

جلسه هشتادو نهم:
اقسام نظام ارزش گذاري ادله
قواعد عام رسيدگي به ادله

جلسه نودم:
اقرار
اوصاف مقر
نمايندگي در اقرار
اوصاف مقربه
اقسام اقرار
ارزش اثباتي اقرار

جلسه نودو يكم:
تأثير اقرار نسبت به سايرين
انكار بعد از اقرار
اشتباه در اقرار
بطلان اقرار
تجزيه اقرار

جلسه نود و دوم:
سند
نقش امضا در تنظيم سند
اقسام سند(رسمي ، عادي)
سند رسمي و مزاياي آن
ارزش اثباتي سند رسمي

جلسه نود و سوم:
اسناد عادي داراي اعتبار سند رسمي
سند لازم الاجرا
بي اعتباري اسناد
اسناد الكترونيكي
اعتبار اسناد در برابر اشخاص ثالث

جلسه نود و چهارم:
قابليت استناد به دفاتر تجاري
طريقه خارج نويسي اسناد
استرداد سند
قواعد الزام به ارائه اسناد به دادگاه

جلسه نود و پنجم:
استناد به يك پرونده ي قضايي ديگر در دادرسي مدني
دفاع در برابر اسناد(ماهوي-شكلي)
تعرض نسبت به اصالت سند(انكار و ترديد، جعل)
مهلت تعرض به اصالت سند

جلسه نود و ششم:
شروع رسيدگي به اصالت سند
روش هاي رسيدگي به صحت و اصالت سند
تأثير رسيدگي كيفري به جعليت سند در دعواي حقوقي
تقدم و تأخر در تعرض نسبت به اصالت سند
تقدم و تأخر در دفاع ماهوي و شكلي نسبت به سند

جلسه نود و هفتم:
شهادت
ارزش اثباتي آن
تعداد شهود براي اثبات دعاوي مختلف
اوصاف شهود
زمان اعتبار اوصاف شهود
اقسام شهادت
جرح شهود

جلسه نود و هشتم:
روش هاي دادگاه براي دعوت شهود
طريقه استماع شهادت شهود
رجوع از شهادت
اثبات كذب شهود

جلسه نود و نهم:
تحقيق محلي و معاينه محل

جلسه صدم:
كارشناسي
امور قابل ارجاع به كارشناس
قواعد انتخاب كارشناس

جلسه صدو يكم:
ادامه مبحث كارشناسي
اعتراض به نظر كارشناس

جلسه صدودوم:
سوگند
قبول سوگند
رد سوگند
نكول از قبول يا رد سوگند
آثار سوگند بتي
سوگند تكميلي
سوگند استظهاري

جلسه صدوسوم:
درخواست اتيان سوگند
نقش وكيل در استناد به سوگند
طريقه اتيان سوگند
رجوع از سوگند
اتيان سوگند در دعاوي شخص محجور

جلسه صدو چهارم:
نيابت قضايي در مرحله دادرسي
نيابت قضايي در مرحله اجراي حكم
احكام نيابت قضايي

نظرات

آ
آناهیتا احسانی
1400/10/18

سلام ، وقت به خیر ، لطفا اگر امکانش هست قابلیت تغییر سرعت برای ویدیو های اموزشی بگذارید ... 🙏

آ
آمنه رضائی
1400/06/03

آمنه رضائی سلام یک بار خرید کردم ولی الان نمی تونم خرید کنم بانک درست می زنم ولی شماره حساب اشتباهه من هم نمی تونم درست کنم نمی تونم رمز پویا دریافت کنم چکار باید انجام بدم یک ایراداتی در برنامه وجود داره ترو خدا رفعش کنید

با سلام، ایرادی وجود ندارد لطفا مجدد امتحان نمایید

ن
نادیا جان نثار
1400/06/01

سلام ببخشید مدنی ۴ و ۶ رو تدریس نکردن استاد؟ نتونستم تو اپلیکیشن پیدا کنم لطفا راهنماییم کنید خیلی لازم دارم

با سلام، این ویدیو هنوز آماده نشده است

ع
علی نجفی
1400/05/07

سلام .آقا من پرداخت کردم . ویدئو دانلود کردم اما ویدئو پخش نمی‌شود

سلام مشکلی در ویدیو وجود نداردلطفا با پشتیبانی تماس بگرید

s
shima m
1400/03/16

سلام میشه لطفا مدنی خانم دکتر ضرابی رو هم بگذارید؟

ر
رضا فتحی
1400/02/27

سلام وقت بخیر این دانود چقدر میمونه و اگر برناوه پاک بشه چی ؟؟

با سلام، تا زمانی که به خط موبایلی که خرید با آن شماره انجام شده دسترسی داشته باشید میتونید از ویدیو ها استفاده نمایید

H
Homa Azad
1400/02/17

سلام من مدنی ۳ دکتر توکلی رو خریدم و دانلود کردم اما مناسفانه جلسه یکی مونده به اخر قسمت سقوط تعهدات به هیچ عنوان بار گذاری و پخش نمیشه نتونستم استفاده کنم باید چیکار کنم در ضمن ایین دادرسی مدنی خیلی گرونه اگه امکانش هست مثه مدنی جدا کنید و بفروشید که بتونیم خریداری کنیم ممنون

با سلام، بررسی شد و مشکلی در فایل وجود ندارد،لطفا با واحد پشتیبانی تماس بگیرید

س
سجاد حسینی
1400/02/02

سلام. تو رو خدا نسخه ویندوز راه اندازی کنید. گرفتار شدیم

با سلام،نسخه ویندوز آماده شده و بزودی قابل دانلود می باشد

س
سجاد حسینی
1400/01/21

سلام و عرض خسته نباشید. پس از خریداری در موبایل و لپ تاپ قابل مشاهده است؟ یا فقط در اپلیکیشن اندروید موبایل قابل مشاهده است؟

با سلام ، فقط از طریق اپلیکیشن موبایل و یا ویندوز قابل مشاهده می باشد

s
sara kia
1400/01/11

سلام،خسته نباشید ممنون از ویدیو های خوبتون،ممنون میشم توضیح بدید ۲تا ویدیو های ا.د.م چه فرقی دارن اگر هر دو کامل هستن.

m
maryam rezaei
1399/09/18

بعد از پرداخت هزینه باید با اینترنت فیلم دان کرد؟؟؟؟؟؟

سلام بله ویدیو رو باید دانلود کرد و فقط با اپلیکیشن تبصره قابل مشاهده است

م
محمد یوسفی
1399/09/10

سلام وقت بخیر.یه سوال داشتم. اپلیکیشن تبصره رونصب کردم ومیخوام ویدیوهای آموزشی رو خریداری کنم میام تانمونه ویدیوهاروببینم یا خریداری کنم ازتبصره میاد بیرون ودوباره باید وارد برنامه بشم مشکل چیه؟

سلام ورژن اندرویدتون را بروزرسانی کنید

ع
علی محمدی
1399/09/10

سلام وققتتون بخیر من تجارت و آدم رو خریدم و برنامه رو ناخواسته پاک کردم حالا برای نصب مجدد دوباره چکار باید بکنم

سلام مجدد با همان شماره موبایل وارد کتابخانه شوید و به کتاب های خریداری شده دسترسی خواهید داشت

گ
گل افروز رنجبر
1399/08/29

چرا در خود سایت دکتر توکلی ۳۰۰هزار تومان هست

سلام در تبصره بدلیل عدم نیاز به پک دی وی دی و دانلودی بودن ویدیو ها قیمت کمتری درنظر گرفته شده است

س
سعیده قاسمیان
1399/06/23

سلام. آموزش‌ها با سی‌دی‌هایی که در سایت مکتوب آخر عرضه میشن متفاوتن؟ مثل اینکه مقدار ساعت و قیمتشون فرق داره...

سلام ، خیر تفاوتی ندارن

ح
حسین نهائی نژاد
1399/04/15

لطفا تدریس مدنی هم بصورت کلی و جامع بزارید

M
Maryam Ebrahimi
1399/03/08

باسلام به تبصره و عوامل محترمش؛ تدریس دکتر مثل همیشه عالی و مبسوط و جامع هستش👌 سپاس از شما و سپاس بیشتر از دکتر توکلی و انتشارات مکتوب آخر🙏✨✨✨✨

س
سیدمحمد میررشید
1399/02/31

سلام . ویدیو و محصولات خریداری شده دایمی هستند . یا تاریخ انقضا دارند؟؟

سلام دایمی هست

م
مینا مالمیر
1399/02/25

تدریس استاد عالیه ما الان مشکل یه استاد جزای خوب داریم نمونه جزا های شمارو دیدم اصلا جالب نبود میشه یه ویدیو آموزشی جزا از یه استاد قوی مثل آقای توکلی بگذارید . با احترام

م
مرتضی برنامه چین
1399/02/23

این فیلم رو میشه توی یه برنامه اجرای فیلم نگاه کرد؟

سلام خیر فقط از طریق اپلیکیشن تبصره قابل مشاهده می باشد

ن
ناصر حسین پور
1399/02/23

عقود معین رو هم با تدریس دکتر اضافه کنید لطفا

ا
امیرعلی اسمعیلی
1399/02/23

بهترین استاد به نظرم فقط دکتر محمد مهدی توکلی هست تویه تمام تدریسات اگه بشود مدنی 1 تا 8 از آموزش دکتر محد مهدی توکلی رو هم بزارین ممنون🌹❤

م
معراج صلاح زاده
1399/02/23

سلام ممنون از زحمات شما .آیین دادرسی مدنی ۳کتاب اگه میشه هزینه هر درس رو جداگانه بزارید که ما بتونیم راحتر خرید کنیم

ا
ارین گرامیان
1399/02/23

سپاس بابت ارائه موارد آموزشیتون . فقط بهتر بودد که در قبال پرداخت هزینه ها لینک دانلود هم در اختیار متقاضیان قرار میدادید تا بتوان در دیگر وسایل استفاده از جمله لپ تاپ و ... استفاده نمود . حجم مطالب ویدویی زیاده و صرف استفاده از گوشی و اپلیکیشن با وجود تعدد منابع در دروس مختلف در بلند مدت کار رو سخت میکنه

سلام بزودی نسخه ویندوز اپلیکیشن تبصره آماده خواهد شد

⚖️Hami ⚖️Abaskhani⚖️
1399/02/23

ممنون که گذاشتین 🥰🥰🥰🥰🥰🥰

از میان کتاب ها مشاهده همه