ویدیو آموزشی اصول فقه

ویدیو آموزشی اصول فقه

کتاب تصویری

140,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
4
2 هزار

این ویدیو آموزشی، شامل بیش از 19 ساعت آموزش اصول فقه دکتر محمد کاظم بیات ویژه آمادگی آزمون های حقوقی می باشد که توسط موسسه مکتوب آخر تهیه گردیده است.
پس از خرید می توانید این ویدیو را دانلود نموده و بدون نیاز به اینترنت مشاهده نمایید.

نوع : ویدیو آموزشی
زمان فایل ویدیویی: 19 ساعت و 33 دقیقه
فرمت : mp4

باب اول
فصل اول
جلسه اول: تعریف و موضوع اصول فقه - رابطه فقه و اصول – حکم شرعی
جلسه دوم: حکم تکلیفی و وضعی
جلسه سوم: حکم واقعی و ظاهری – حکم مولوی و ارشادی – حکم تاسیسی و امضایی
جلسه چهارم: دلالت ذاتی،طبیعی ، وضعی
جلسه پنجم: وضع تعیینی و تعینی
جلسه ششم: لفظ مختص ،مشترک معنوی، مترادف، مشترک لفظی-قرینه معینه-لفظ منقول
جلسه هفتم: لفظ مرتجل – حقیقت و مجاز – استعمال حقیقی و مجازی
جلسه هشتم: علاقه شباهت ، تضاد ،ماکان،مشارفت، محل و حال
جلسه نهم: علاقه حال و محل ،کل و جز،علیت،معلولیت-قرینه صارفه – استعمال غلط
جلسه دهم: اقسام حقیقت:لغوی-عرفی-شرعی-متشرعه-قانونی
جلسه یازدهم: شک در وضع لفظ
جلسه دوازدهم: شک در مراد متکلم (اصول لفضیه)
جلسه سیزدهم: اصل عدم نقل-اصل عدم اشتراک-اصاله الظهور
جلسه چهاردهم: صحیح و اعم –مشتق
فصل دوم
جلسه پانزدهم: معنای امر-شیوه های بیان امر-دلالت امر بر وجوب- دلالت امر بر فور یا تراخی-دلالت امر بر مره یا تکرار
جلسه شانزدهم: واجب عینی و کفایی،تعیینی و تخییری،تعبدی و توصلی و مطلق و مشروط
جلسه هفدهم: واجب منجز و معلق، موقت و غیر موقت،اصلی و تبعی
فصل سوم
جلسه هجدهم:معنای نهی-شیوه های بیان نهی-دلالت نهی بر فور یا تراخی،مره یا تکرار-ترک فعل و کف نفس-نهی در عبادات و معاملات
فصل چهارم
جلسه نوزدهم: تعریف منطوق و مفهوم و اقسام آنها
جلسه بیستم: اقسام مفهوم مخالف (شرط – حصر –قایت)
جلسه بیست و یکم:مفهوم وصف – مفهوم لقب
جلسه بیست و دوم:مفهوم عدد
فصل پنجم
جلسه بیست و سوم:لفظ عام و خاص – اقسام عام-تعریف تخصیص-اقسام مخصص –مخصص لفظی
جلسه بیست و چهارم: انواع مخصص لفظی متصل-مخصص غیر لفظی-میزان اعتبار عام پس از تخصیص
جلسه بیست و پنجم: میزان اعتبار عام در صورت اجمال مخصص-اقسام شبه مفهومیه-تخصیص اکثر
جلسه بیست و ششم:عمل به عام-مخصص متصل و منفصل-تخصیص عام-نسخ صریح و ضمنی – اقسام نسخ صریح-دوران بین نسخ و تخصیص
فصل ششم
جلسه بیست و هفتم:مطلق و مقید-تفاوت عام و مطلق-مقدمات حکمت
جلسه بیست و هشتم:ادامه مقدمات حکمت-اقسام انصراف
فصل هفتم
جلسه بیست و نهم: تعریف مجمل و مبین – اقسام مبین
باب دوم
جلسه سی ام: ادله استنباط احکام –دلیل –اماره-اصل و فرض قانونی-قرآن-سنت-اقسام خبر
جلسه سی و یکم:ادامه اقسام خبر
جلسه سی و دوم:اقسام اجماع-اقسام دلیل عقلی-مقدمه واجب
جلسه سی و سوم:اقسام مقدمه-مقدمه حرام-اجتماع امر و نهی
جلسه سی و چهار: قیاس-تنقیح مناط-اتحاد طریق-وحدت ملاک-تحقیق مناط-مصالح مرسله یا استصلاح-سد ذرایغ-شهرت
باب سوم
جلسه سی و پنجم:استصحاب و ارکان آن
جلسه سی و ششم: اقسام استصحاب-اصل تاخر حادث
جلسه سی و هفتم:اصل برائت-اقسام شبه-اصل احتیاط-اصل تخییر
جلسه سی و هشتم: تعارض و تزاحم ادله-اقسام تعارض و تزاحم
جلسه سی و نهم:ورود ،تخصص ،حکومت،تخصیص - تعریف اجتهاد و اقسام آن

نظرات

M
Maryam Ebrahimi
1399/04/02

باسلام؛ بنده این تدریس رو تهیه کردم و مشغول مطالعه هستم؛ در یک کلام باید بگم تدریس روانی دارند و از شاخ و برگ دادنهای بی جهت در این تدریس خبری نیست👌 خیلی کاربردی و جامع ست. خصوصاً اگر در کنار تدریس از کتاب مختصر خودشون استفاده کنید که دیگه نور علی نور👌 از اپلیکیشن تبصره و انتشارات وزین مکتوب آخر سپاسگزارم🙏✨

از میان کتاب ها مشاهده همه