1200 نکته کلیدی حقوق جزا

1200 نکته کلیدی حقوق جزا

کتاب صوت و متن

25,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
3.7
2 هزار

اشراف و تسلط بر مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون تعزیرات مصوب 1375، امری دشوار و نیازمند ممارست بسیار است؛ از این رو، کتاب صوتی 1200 نکته کلیدی جزا، کتابی است که با هدف مرور و جمع‌بندی مطالب مهم و آزمونی منبع درسی جزای عمومی و اختصاصی، به طور خلاصه و نکته‌ای در مجموعه‌ای منسجم (1200 نکته) تدوین شده است. لذا، نظر به محدویت فرصت‌های مطالعاتی، این کتاب مکملی مناسب در کنار سایر منابع آزمونی برای تثبیت مطالب و جمع بندی به شمار می رود.


از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تدوین مطالب مهم و آزمونی در قالب نکته جهت مرور و جمع‌بندی به صورت مختصر؛

- طبقه‌بندی مطالب، بر اساس قانون مجازات اسلامی؛

- استفاده از قوانین خاص مرتبط از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون مجازات راجع به انتقال مال‌غیر، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و غیره.

نوع کتاب: صوت و متن
زمان فایل صوتی: 9 ساعت و 2 دقیقه
حجم فایل: 257 مگابایت
گویندگان:ژوبین دارابیان،مرآت بهنام
فرمت : mp3

حقوق جزای عمومی

بخش اول: مواد عمومی

فصل اول: تعاریف
حقوق جزای عمومی
فصل دوم: قلمرو قوانین جزایی در مکان
اصل صلاحیت سرزمینی
اصل صلاحیت واقعی (صلاحیت حمایتی)
اصل صلاحیت شخصی
اصل صلاحیت جهانی (بین المللی)
جرایم ارتکابی در کشتیها
جرایم ارتکابی در هواپیما
جرایم ارتکابی در آبهای ساحلی
فصل سوم: قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان (ماده 11 ق.م.ا)
بخش دوم: مجازاتها

فصل اول: مجازاتهای اصلی
فصل دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی
فصل سوم: نحوه تعیین و اعمال مجازاتها (مواد 36-27)
فصل چهارم: تخفیف مجازات و معافیت از آ‌ن (ماده 37-38 ق.م.ا)
تخفیف مجازات (مواد 37 و 38)
حکم به معافیت از کیفر (ماده 39 ق.م.ا)
فصل پنجم: تعویق صدور حکم (مواد 45 - 40 ق.م.ا)
فصل ششم: تعلیل اجرای مجازات (مواد 55-46 ق.م.ا)
فصل هفتم: نظام نیمه آزادی (مواد 56 و 57 ق.م.ا)
فصل هشتم: نظام آزادی مشروط (مواد 63-58 ق.م.ا)
نظام الکترونیکی (ماده 62 ق.م.ا)
فصل نهم: مجازاتهای جایگزین حبس (مواد 87-64 ق.م.ا)
فصل دهم: مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان (مواد 95-88)
جرایم موجب تعزیر
جرایم موجب حد و قصاص پسران
فصل یازدهم: سقوط مجازات (مواد 121-96 ق.م.ا)
مبحث اول: عفو (مواد 98-96 ق.م.ا)
مبحث دوم: نسخ قانون (ماده 99 ق.م.ا)
مبحث سوم:‌ گذشت شاکی (مواد 100-104 ق.م.ا)
مبحث چهارم: مرور زمان (مواد 113 - 105)
مرور زمان شکایت (ماده 106 ق.م.ا)
مرور زمان اجرای مجازات (ماده 107 ق.م.ا)
موارد ممنوعیت مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات
مبحث پنجم: توبه مجرم (مواد 119-114 ق.م.ا)
مبحث ششم: اعمال قاعده درآ (مواد 120 و 121)
بخش سوم: جرایم

فصل اول: شروع به جرم (مواد 122 و 123)
فصل دوم: شرکت در جرم (ماده 125 ق.م.ا)
فصل سوم: معاونت در جرم (مواد 129 - 126)
فصل چهارم: تعدد جرم (مواد 135 - 131 ق.م.ا)
فصل پنجم : تکرار جرم (مواد 139 - 136 ق.م.ا)
بخش چهارم: شرایط و موانع مسئولیت کیفری

فصل اول: شرایط مسئولیت کیفری
فصل دوم: موانع مسئولیت کیفری
حقوق جزای اختصاصی (1)
جرایم علیه اشخاص
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
فصل اول: عنصر مادی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
مبحث اول: رفتار فیزیکی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
گفتار اول: فعل و ترک فعل
گفتار دوم: مباشرت و تسبیت
اجتماع سبب و مباشر
اجتماع اسباب
گفتار سوم: رفتار دارای تأثیر عمل مادی و غیرمادی
گفتار اول: انسان بودن قربانی
غیر معصوم عارضی
مبحث سوم: نتیجه حاصله
رابطه سببیت
فصل دوم: عنصر روانی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
مبحث دوم: جنایات شبه عمدی
مبحث سوم: جنایات خطای محض
تداخل جنایات
اشتباه در جنایات
فصل سوم: مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
مبحث اول: قصاص
گفتار اول: شرایط عمومی ثبوت قصاص
تساوی در دین
فقدان رابطه پدری (ابوت)
تساوی در عقل
گفتار دوم: شرایط اضافی لازم برای قصاص عضو (مواد 416 - 393 ق.م.ا)
گفتار سوم: شرایط اجرای قصاص
تقاضای مجنی علیه یا اولیاء دم وی
اذن ولی امر
اذن مجنی علیه یا اولیاء دم
گذشت صاحب حق قصاص
پرداخت تفاضل دیه یا مازاد دیه
تعدد اولیای دم و تقاضای تقاضای آنها
تفاوت در جنسیت قاتل و مقتول
شرکت در ارتکاب جنایت
عدم آزاررسانی به جانی
قصاص عضو در جنایات متعدد
گفتار چهارم: موانع اجرای قصاص
گفتار پنجم: موارد سقوط یا عدم اجرای مجازات
مبحث دوم: دیه
گفتار اول: تعریف وماهیت دیه
گفتار دوم: میزان دیه
تغلیظ دیه (مواد 557 - 555 ق.م.ا)
گفتار سوم: ‍ پرداخت کننده و دریافت کننده دیه
پرداخت کنندگان دیه
پرداخت دیه از سوی بیت المال
دریافت کنندگان دیه
فصل چهارم: راههای اثبات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
مبحث اول: اقرار
مبحث دوم: شهادت شهود
مبحث سوم: قسامه
سوگند
قسامه
فصل پنجم: موانع مسئولیت کیفری
در این فصل به برخی موانع مسئولیت کیفری اشاره می‌شود
مبحث اول: مستی حین ارتکاب جرم (ماده 307 ق.م.ا)
مبحث دوم: اگراه در جنایت
فصل ششم: موجبات ضمان (مواد 537 - 492)
ضمان پزشک (مواد 497 - 495)
ضمان حمل کننده (ماده 498 ق.م.ا)
ضمان ترساننده (ماده 499 ق.م.ا)
ضمان پرت شونده (مواد 502 و 503 ق.م.ا)
ضمان ناشی از حوادث رانندگی (ماده 505 ق.م.ا)
ضمان حفر کننده (ماده 510 ـ 507 ق.م.ا)
ضمان دعوت کننده (ماده 513 ق.م.ا)
فصل هفتم: سقط جنین
حقوق جزای اختصاصی (2)
جرایم علیه اموال و مالکیت
فصل اول: کلاهبرداری
مبحث اول: تعریف کلاهبرداری
مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
گفتار اول: عنصر قانونی
گفتار دوم: عنصر مادی
الف) رفتار مادی فیزیکی
ب)‌شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری
مبحث سوم: صور خاص جرم کلاهبرداری
گفتار اول: تعدی نسبت به دولت
گفتار دوم: تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر
گفتار سوم: انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی
نکات انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی
گفتار چهارم: معرفی مال دیگری به عوض مال خود
گفتار پنجم: کلاهبرداری در امور ثبتی
تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری
معامله معارض
گفتار ششم: کلاهبرداری در شرکتها
گفتار هفتم: تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت
(ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت)
گفتار هشتم: تحصیل مال از طریق نامشروع
گفتار نهم: تبانی در معاملات دولتی
گفتار دهم: کلاهبرداری رایانه‌ای
فصل دوم: خیانت در امانت
مبحث اول: مفهوم جرم خیانت در امانت
مبحث دوم: عناصر متشکله جرم خیانت در امانت
گفتار اول: عنصر قانونی
گفتار دوم: عنصر مادی
الف) رفتار مادی فیزیکی
ب)‌شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
ج) نتیجه حاصله
شروع به جرم
تقاص
مبحث سوم: صور خاص جرم خیانت در امانت
گفتار اول: سوء‌استفاده از ضعف نفس اشخاص
الف)‌رفتار فیزیکی جرم
ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای جرم
ج) نتیجه حاصله
گفتار دوم: سوء‌استفاده از سفید مهر
گفتار سوم: اختلاس
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای جرم اختلاس
سایر نکات جرم اختلاس
تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی (موضوع ماده 598 قانون تعزیرات)
مبحث چهارم: تفاوت جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت
سرقت
مبحث اول: تعریف جرم سرقت
مبحث دوم: شرایط سرقت مستوجب حد (مواد 278 - 267 ق.م.ا)
مبحث سوم: سرقت مستوجب تعزیر (مواد 667 - 651 قانون تعزیرات)
راهزنی مستوجب حد
راهزنی مستوجب تعزیر
مبحث چهارم: مداخله در اموال مسروق (اخفای اموال مسروق)
مبحث پنجم: سرقت رایانه ای
فصل چهارم: صدور چک پرداخت نشدنی
مبحث اول: تعریف و ماهیت جرم صدور چک پرداخت نشدنی
مبحث دوم: در حکم سند رسمی بودن چک
مبحث چهارم: مواردی که صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست

نظرات

ر
رضوان طهماسبی
1400/04/03

همراه با الحاقیات ۹۹؟

با سلام، خیر این کتاب اصلاحات بخش تعزیرات را ندارد

از میان کتاب ها مشاهده همه