استرداد مجرمین در نظام کیفری ایران و حقوق بین الملل

استرداد مجرمین در نظام کیفری ایران و حقوق بین الملل

کتاب الکترونیکی

12,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

مولف:عباس بائی لاشکی (قاضی دادگستری)
ناشر:کتاب آوا
تعداد صفحات:322 صفحه
شابک:9786003463622

مقدمه
پیش گفتار
بخش اول: استرداد مجرمان
فصل اول کلیات و مفاهیم استرداد مجرمان
طرح بحث
مبحث اول مفاهیم و تعاریف
گفتار اول مفاهیم و تعاریف لغوی
گفتار دوم مفاهیم و تعاریف اصطلاحی
مبحث دوم پیشینهی تاریخى استرداد مجرمان
طرح بحث
گفتار اول دورهی باستان
گفتار دوم استرداد مجرمان در اسلام
بند اول اهمیت معاهدات در اسلام
بند دوم پناهندگى در اسلام
بند سوم پیشینهی استرداد مجرمین در اسلام
گفتار سوم استرداد مجرمین در دورهی میانه
گفتار چهارم استرداد مجرمین در دورهی معاصر
گفتار پنجم استرداد مجرمان در ایران
مبحث دوم منابع استرداد مجرمان
گفتار اول معاهدات استرداد مجرمان
گفتار دوم قوانین داخلی کشورها
گفتار سوم اصول کلی حقوقی
گفتار چهارم عرف و عادت بینالمللی
گفتار پنجم شرط معاملهی متقابل
فصل دوم: معاهدات، آیین، شرایط و تشریفات استرداد
طرح بحث
مبحث اول معاهدات و آیین استرداد
گفتار اول آیین استرداد
گفتار دوم معاهدات استرداد
مبحث دوم شرایط استرداد
گفتار اول شرایط مربوط به شخص مورد استرداد
گفتار دوم شرایط مربوط به محل وقوع جرم
گفتار سوم شرایط مربوط به پناهندگان
گفتار چهارم شرایط مربوط به عمل ارتکابی
بند اول اصل مجرمیت مضاعف
بند دوم ماهیت جرم ارتکابی
گفتار پنجم شرایط مجازات
بند اول مسایل عمومی
بند دوم مسایل اختصاصی
مبحث سوم تشریفات استرداد
گفتار اول روشهای متداول در قبول یا رد تقاضای استرداد
بند اول روش اداری سیاسی
بند دوم روش قضایی
گفتار دوم روشهای مهم استرداد در جهان
بند اول روش فرانسوی
بند دوم روش بلژیکى هلندى
بند سوم روش انگلیسى وآمریکایى
بند چهارم روش ایتالیایى
بخش دوم: مستثنیات استرداد
فصل اول جرایم مستثنى از استرداد و جرایم مشمول آن
طرح بحث
مبحث اول جرایم مستثنی از استرداد
گفتار اول قاعدهی عدم تسلیم تبعه
بند اول عامل تابعیت و استرداد
بند دوم تعدد دول متقاضى
گفتار دوم جرایم سیاسى
گفتار سوم جرایم نظامی
گفتار چهارم جنایات بینالمللى
بند اول جنایات بر ضد صلح
بند دوم جرایم جنگی
بند سوم جنایات علیه بشریت
بند چهارم جنایت نسلزدایى یا کشتار جمعی
بند پنجم جنایت تجاوز
گفتار پنجم صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی
مبحث دوم جرایم مشمول استرداد
گفتار اول استرداد و تروریسم
طرح بحث
ترور بند اول مفهوم لغوی و اصطلاحی
تروریسم بند دوم مفهوم
بند سوم تاریخچهی مفهوم ترور
بند چهارم قرن تروریسم
بند پنجم تروریسم در قانون بینالملل
بند ششم مبارزه با تروریسم در ایران
در فقه و حقوق اسلامی
گفتار دوم استرداد و هواپیما ربایی
گفتار سوم استرداد و مواد مخدر
فصل دوم: آثار و موانع استرداد
طرح بحث
مبحث اول آثار استرداد
گفتار اول اصل احترام به تعهدات بینالمللی
گفتار دوم اصل تخصیص
بند اول تغییر وصف جرم
بند دوم کیفیات مشدده
بند سوم محاکمه غیابی
بند چهارم استثنائات اصل تخصیص
مبحث دوم موانع استرداد
گفتار اول استرداد و مسألهی پناهندگی
گفتار دوم پناهندگی دیپلماتیک
گفتار سوم پناهندگی سرزمینی
بخش سوم: استرداد مجرمین در حقوق ایران
فصل اول قوانین مربوط به استرداد در ایران
طرح بحث
مبحث اول شرایط شکلی استرداد در قوانین ایران
گفتار اول فرآیند رسیدگی
گفتار دوم نتایج استرداد
گفتار سوم هزینهی استرداد
مبحث دوم بررسی حقوقی استرداد آخرین پادشاه سلسله پهلوی
مبحث سوم شرایط ماهوی استرداد در قوانین ایران
گفتار اول استرداد و شروع به جرم
گفتار دوم استرداد و تکرار و تعدد جرم
گفتار سوم استرداد و شرکت در جرم
فصل دوم سیر تکاملی مقررات استرداد در حقوق ایران
طرح بحث
مبحث اول قرارداد های دوجانبهی استرداد در ایران پیش از انقلاب
گفتار اول افغانستان
گفتار دوم ترکیه
گفتار سوم پاکستان
گفتار چهارم فرانسه
مبحث دوم قرارداد های دوجانبه و چندجانبهی استرداد در ایران پس از انقلاب
گفتار اول موافقتنامهی همکاری ایران و سوریه
گفتار دوم موافقتنامهی ایران و جمهوری آذربایجان
گفتار سوم موافقتنامهی فیمابین ایران و روسیه
گفتار چهارم موافقتنامهی استرداد مجرمان میان ایران و جمهوری عربی سوریه
گفتار پنجم موافقتنامهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان
گفتار هفتم موافقتنامهی بین ایران و کویت
گفتار هشتم کنوانسیون بینالمللی علیه جرایم سازمانیافتهی فراملی
بخش چهارم: انتقال محکومان استرداد افراد محکوم شده
فصل اول کلیات و مفاهیم
طرح بحث
مبحث اول تعاریف و پیشیینهی تاریخی انتقال محکومان
گفتار اول تعریف انتقال محکومان
گفتار دوم پیشینهی تاریخی انتقال محکومان
مبحث دوم تفاوتهای بین استرداد مجرمان و انتقال محکومان
فصل دوم شرایط انتقال محکومان در چارچوب موافقتنامه های موضوع تحقیق
طرح بحث
مبحث اول شرایط ماهوی انتقال محکومان
گفتار اول شرایط عمل مجرمانه
گفتار دوم شرایط حکم صادره
گفتار سوم شرایط شخص محکوم علیه
گفتار چهارم شرایط دولتهای صادرکننده و اجراکنندهی حکم
مبحث دوم شرایط شکلی انتقال محکومان
گفتار اول تقاضای انتقال محکومان
گفتار دوم اجرای انتقال محکومین
گفتار سوم اجرای حکم
بخش پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
فصل اول نتیجهگیری
فصل دوم پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
ب) منابع عربی
ج) منابع لاتین
د) مقالات
ه) پایاننامهها و رسالهها
و) منابع دیگر (اسناد، قراردادها و معاهدات)
پیوست ( 1 ) کنوانسیون های بین المللی ضد تروریسم هوایی
پیوست ( 2 ) سازمان کنفرانس اسلامی

از میان کتاب ها مشاهده همه