مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی در رویه قضائی

مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی در رویه قضائی

کتاب الکترونیکی

12,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
5
2 هزار

شامل :
قانون اجرای احکام مدنی
قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها
آیین نامه طرز اجراء آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار
آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی
به انضمام :
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
نظریات مشورتی قضات دادگستری کل استان تهران
آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بخشنامههای قوه قضاییه

مولف:یاسر فرجوند
ناشر:کتاب آوا
تعداد صفحات:184 صقحه
شابک:9786006558455

بخش اول: قانون اجراء احکام مدنى
فصل اول قواعد عمومى
مبحث اول مقدمات اجراء
مبحث دوم دادورزها (مأمورین اجراء)
مبحث سوم ترتیب اجراء
فصل دوم توقیف اموال
مبحث اول مقررات عمومى
مبحث دوم در توقیف اموال منقول
مبحث سوم صورتبردارى اموال منقول
مبحث چهارم ارزیابى اموال منقول
مبحث پنجم حفظ اموال منقول توقیفشده
مبحث ششم توقیف اموال منقول محکومعلیه که نزد شخص ثالث است
مبحث هفتم توقیف حقوق مستخدمین
مبحث هشتم توقیف اموال غیر منقول
مبحث نهم صورتبردارى اموال غیر منقول
مبحث دهم ارزیابى و حفظ اموال غیر منقول
فصل سوم فروش اموال توقیفشده
مبحث اول فروش اموال منقول
مبحث دوم فروش اموال غیر منقول
فصل پنجم اعتراض شخص ثالث
فصل ششم حق تقدم
فصل هفتم تأديه طلب
فصل هشتم هزينههاى اجرائى
فصل نهم احكام و اسناد لازمالاجراء كشورهاى خارجى
فصل نهم احكام و اسناد لازمالاجراء كشورهاى خارجى
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعللق به شهرداری ها مصوب1361
مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی
قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی 1365
قانون نحوه اجراء محكومیتهای مالی مصوب 1377 با اصلاحات بعدی
بخش دوم: سایر محکومیتهاى مالى
از قانون كار
آيیننامه طرز اجراء آراء قطعى هیأتهاى تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار
قانون كار 131
آيیننامه اجراء مفاد اسناد رسمى لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی
فصل اول تعاريف
فصل دوم صدور اجرائیه
فصل سوم ابلاغ
فصل چهارم ترتیب اجراء
فصل پنجم بازداشت اموال منقول
فصل ششم بازداشت اموال نزد شخص ثالث
فصل هفتم بازداشت اموال غیرمنقول
فصل هشتم ارزيابى
فصل نهم در وثیقه
فصل دهم در مزايده
فصل يازدهم تخلیه و ختم عملیات اجرائى
فصل دوازدهم هزينههاى اجرائى
فصل سیزدهم شكايت از عملیات اجرائى و طرز رسیدگى به شكايات
فصل چهاردهم امور متفرقه

از میان کتاب ها مشاهده همه