ویدیوی آموزش آیین دادرسی کیفری

ویدیوی آموزش آیین دادرسی کیفری

کتاب تصویری

220,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
3.9
2 هزار

این ویدیو آموزشی، شامل بیش از 46 ساعت آموزش آیین دادرسی کیفری ویژه آمادگی آزمون های حقوقی می باشد که توسط موسسه مکتوب آخر تهیه گردیده است.
پس از خرید می توانید این ویدیو را دانلود نموده و بدون نیاز به اینترنت مشاهده نمایید.

نوع : ویدیو آموزشی
زمان فایل ویدیویی: 46 ساعت و 47 دقیقه
فرمت : mp4

جلسه 1 : تعريف آيين دادرسي كيفري ، رابطه آيين دادرسي كيفري با آيين دادرسي مدني
جلسه 2 : منابع حقوق جزا اعم از ماهوي و شكلي
جلسه 3 : خصوصيات قوانين شكلي كيفري ، تفاوت دعوي كيفري و حقوقي ، قاعده قانوني بودن تعقيب
جلسه ٤: قاعده مقتضي بودن تعقيب ، قرار تعليق تعقيب
جلسه ٥: ادامه نكات قرار تعليق تعقيب ، قرار اعطاي مهلت به متهم
جلسه ٦: قرار بايگاني كردن پرونده ، قرار ترك تعقيب
جلسه ٧: مراحل آيين دادرسي كيفري ، اصول حاكم بر دادرسي كيفري
جلسه ٨: نظام هاي دادرسي كيفري ( اتهامي،تفتيشي،مختلط)
جلسه ٩: دعاوي دوگانه ناشي از جرم
جلسه ١٠: دعواي خصوصي
جلسه ١١: ادامه نكات دعواي خصوصي ، انواع ضرر و زيان قابل مطالبه (مادي،معنوي،منافع ممكن الحصول)
جلسه ١٢: شرايط طرح دعواي خصوصي
جلسه ١٣: دعواي عمومي به طور كلي ، كشف جرم ، تعريف و انواع ضابطان دادگستري
جلسه ١٤: اختيارات و وظايف ضابطان دادگستري ، جرم مشهود و غير مشهود
جلسه ١٥: ادامه نكات جرم غير مشهود ، حقوق متهم و شاكي در برابر ضابطان
جلسه ١٦: ادامه نكات حقوق متهم در برابر ضابطان
جلسه ١٧: محدوديت ها و ممنوعيت هاي ضابطان دادگستري ، نظارت و رياست بر ضابطان
جلسه ١٨: تعقيب متهم ، انواع دادسرا و ويژگي هاي آن( دادسراي ديوان عالي كشور ، دادسراي نظامي ، دادسراي ويژه روحانيت)
جلسه ١٩: ادامه مبحث انواع دادسرا ، دادسراي عمومي و انقلاب و دادسراي ويژه اطفال و نوجوانان
جلسه ٢٠: وظايف دادسراي عمومي و انقلاب و تشكيلات آن
جلسه ٢١: جهات قانوني شروع به تعقيب(١-شكايت شاكي)
جلسه ٢٢: ادامه جهات قانوني شروع به تعقيب(٢-اعلام جرم)
جلسه ٢٣: ادامه جهات قانون شروع به تعقيب (٣-وقوع جرم مشهود در برابر دادستان يا بازپرس،٤-اقرار متهم، ٥-اطلاع دادستان به طرق قانوني ديگر) ، موانع تعقيب (سكوت شاكي ، جنون)
جلسه ٢٤: موانع تعقيب( اناطه ، مصونيت ماهوي و تشريفاتي)
جلسه ٢٥: ادامه مصونيت تشريفاتي ، نكات عوامل شخصي سقوط دعواي عمومي و تأثير آن بر دعواي خصوصي
جلسه ٢٦: عوامل شخصي سقوط دعواي عمومي (فوت متهم يا محكوم عليه،گذشت شاكي)
جلسه ٢٧: عوامل شخصي سقوط دعواي عمومي (ساير نكات گذشت شاكي ، عفو عمومي و خصوصي)
جلسه ٢٨: عوامل شخصي سقوط دعواي عمومي (ادامه نكات عفو عمومي و خصوصي)
جلسه ٢٩: عوامل شخصي سقوط دعواي عمومي (توبه)
جلسه ٣٠: عوامل عيني سقوط دعواي عمومي (نسخ ، اعتبار امر مختوم)
جلسه ٣١: عوامل عيني سقوط دعواي عمومي (مرور زمان تعقيب و صدور حكم)
جلسه ٣٢: عوامل عيني سقوط دعواي عمومي(مرور زمان شكايت و اجراي مجازات)
جلسه ٣٣: ادامه نكات مرور زمان ، قاعده درأ
جلسه ٣٤: تعريف تحقيقات مقدماتي و مراجع انجام دهنده آن
جلسه ٣٥: مرجع انجام تحقيقات جرايم واقع شده در حوزه قضايي بخش ، ممنوعيت انجام تحقيقات مقدماتي در برخي جرايم
جلسه ٣٦: حقوق بزه ديده در مرحله تحقيقات مقدماتي
جلسه ٣٧: حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي
جلسه ٣٨: جهات قانوني شروع به تحقيقات مقدماتي ، باز جويي از شاكي
جلسه ٣٩: ترتيب بازجويي از شهود و حقوق شاهد در مرحله تحقيقات مقدماتي
جلسه ٤٠: احضار متهم
جلسه ٤١: جلب متهم
جلسه ٤٢: بازجويي از متهم
جلسه ٤٣: نكات قرار هاي تأمين كيفري
جلسه ٤٤: بررسي و تحليل قرار هاي تأمين كيفري
جلسه ٤٥: قرار كفالت
جلسه ٤٦: قرار وثيقه
جلسه ٤٧: ضمانت اجراي قرارهاي التزام به حضور با وجه التزام ، كفالت ، وثيقه
جلسه ٤٨: ادامه نكات ضمانت اجراي كفالت و وثيقه ، قرار تأمين كيفري و حق مدعي خصوصي
جلسه ٤٩: قرار تأمين كيفري و حق مدعي خصوصي
جلسه ٥٠: قرار بازداشت موقت
جلسه ٥١: صدور قرار بازداشت موقت در دادسرا
جلسه ٥٢: صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه
جلسه ٥٣: بررسي نكات قرارهاي تأمين كيفري به طور كلي
جلسه ٥٤: قرار نظارت قضايي
جلسه ٥٥: قرار نيابت قضايي
جلسه ٥٦: قرار معاينه محل و تحقيقات محلي ، قرار تفتيش و بازرسي ، قرار ارجاع امر به كارشناس
جلسه ٥٧: قرارهاي نهايي (منع تعقيب،موقوفي تعقيب،جلب به دادرسي)
جلسه ٥٨: قرارهاي قابل اعتراض در مرحله تحقيقات مقدماتي ، حل اختلاف بين دادستان و بازپرس
جلسه ٥٩: ادامه نكات قرارهاي قابل اعتراض و حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و نحوه رسيدگي به آن ها
جلسه ٦٠: صلاحيت مقام قضايي، جهات رد دادرس
جلسه ٦١: ادامه نكات رد دادرس
جلسه ٦٢: قواعد ناظر بر صلاحيت محلي مرجع كيفري و استثنائات آن
جلسه ٦٣: ادامه استثنائات صلاحيت محلي (صلاحيت اضافي)
جلسه ٦٤: ادامه صلاحيت اضافي ، احاله
جلسه ٦٥: صلاحيت ذاتي ، صلاحيت شخصي
جلسه ٦٦: مراجع اختصاصي قضايي (صلاحيت دادگاه انقلاب)
جلسه ٦٧: مراجع اختصاصي قضايي(صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان)
جلسه ٦٨: صلاحيت دادگاه نظامي
جلسه ٦٩: تشكيلات سازمان قضايي نيروهاي مسلح
جلسه ٧٠: دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت
جلسه ٧١: مراجع اختصاصي غير قضايي(هيئت منصفه،شوراي حل اختلاف،سازمان تعزيرات حكومتي)
جلسه ٧٢: قواعد ناظر بر حل اختلاف در صلاحيت مراجع كيفري
جلسه ٧٣: جهات شروع به رسيدگي
جلسه ٧٤: شروع به رسيدگي در دادگاه هاي كيفري ، قواعد مشترك شروع به رسيدگي دادگاه كيفري ١ و ٢
جلسه ٧٥: ادامه نكات قواعد مشترك شروع به رسيدگي دادگاه كيفري ١و٢
جلسه ٧٦: ترتيب رسيدگي در دادگاه هاي كيفري
جلسه ٧٧: ترتيبات صدور رأي
جلسه ٧٨: طرق عادي اعتراض به آراء محاكم(واخواهي)
جلسه ٧٩: طرق عادي اعتراض به آراء محاكم(قابليت تجديد نظر و فرجام)
جلسه ٨٠: ادامه نكات تجديد نظر و فرجام(مرجع اعتراض)
جلسه ٨١: جهات تجديد نظر و فرجام ، مهلت اعتراض، آثار اعتراض(اثر تعليقي، قلمرو اثر انتقالي با توجه به موضوع)
جلسه ٨٢: قلمرو اثر انتقالي با توجه به شخص معترض
جلسه ٨٣: كيفيت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان
جلسه ٨٤: نحوه رسيدگي در ديوان عالي كشور
جلسه ٨٥: طرق فوق العاده اعتراض به آراء( جهات و مهلت اعاده دادرسي عام و خاص )
جلسه ٨٦: تشريفات و چگونگي اعاده دادرسي
جلسه ٨٧: مرحله اجراي آراء محاكم
جلسه ٨٨: هزينه دادرسي ، ادله اثبات دعوي كيفري

نظرات

ز
زهرا رستمی
1400/06/24

من این بسته رو خریداری کردم و بسیار راضی هستم.استاد بسیار مسلط به متن هستن و مطالب رو به صورت ساده و روان توضیح میدن

ع
علیرضا ندیمی
1399/12/15

سلام بر دست اندرکاران سایت تبصره، اگه بخوام خلاصه عرض کنم این قیمتهایی که محصولات آموزشی تصویرتان دارد گذشته از اینکه به نسبت کتاب های مرجع به طور غیر منصفانه هم قیمت و یا اندک تفاوتی دارند عموما در توان خریده گروه شاغل در این حرفه هستند می باشد که دیگر به کارشان نمی آید ...

با سلام، قیمت ها توسط ناشرها و مدرسین قیمت گذاری شده و البته نسبت به قیمت کلاس های حضوری و یا به شکل دی وی دی بسیار کمتر محاسبه شده است

م
مهوش مرزبان
1399/09/25

سلام. میخوام بخرم اما خیلی گرونه

Y
Yusef GozalNejad
1399/09/18

انصافا خیلی گرونه خب انصاف داشته باشین ماهم بتونیم استفاده کنیم دیگه

سلام قیمت توسط ناشر تعیین میگردد

ر
رضا حسینی
1399/05/06

قیمت بالاست

ح
حسین شهبازی قنبرلو
1399/03/19

خوب بود ممنون لطفا مدنی رو کامل بذارید ک مجبور نشیم از جاهای دیگه استفاده کنیم ممنون

ن
نادر حسینی
1399/02/21

سلام و ممنون از زحمات شما ...دوست دارم بخرم ولی واقعا خیلی قیمتش بالاست.

M
Maryam Ebrahimi
1399/02/02

با سلام؛ من اين تدريس رو خريدارى كردم و بسيار راضى بودم

س
سيدحسين طباطبايى
1399/01/29

سلام خسته نباشيد شيوه تدريس بسيار عالى ست و بسيار دقيق و اموزنده.. ولى قيمت خيلى بالاست.!!!!!

از میان کتاب ها مشاهده همه