کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بی نالمللی جهانی (ارس 1975)

کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بی نالمللی جهانی (ارس 1975)

کتاب الکترونیکی

3,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

کتاب دربردارنده ی کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین‌المللی جهانی (مارس ۱۹۷۵) می باد.

فهرست:
بخش 1 مقدمه
بخش 2 مأموریتها در سازمانهای بین المللی
بخش 3 هیأتهای نمایندگی اعزامی به ارگانها و کنفرانسها
بخش 4 هیأتهای نمایندگی ناظر اعزامی به ارگانها و کنفرانسها
بخش 5 مقررات عمومی
بخش 6 مواد نهایی

فهرست:
بخش 1 مقدمه
بخش 2 مأموريتها در سازمانهاي بین المللي
بخش 3 هیأتهاي نمايندگي اعزامي به ارگانها و كنفرانسها
بخش 4 هیأتهاي نمايندگي ناظر اعزامي به ارگانها و كنفرانسها
بخش 5 مقررات عمومي
بخش 6 مواد نهايي

از میان کتاب ها مشاهده همه