کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (نیویورک  1958)

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (نیویورک 1958)

کتاب الکترونیکی

3,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

کتاب در بردارنده ی کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (نیویورک ـ ۱۹۵۸) می باشد.

فهرست:
کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (نیویورک ـ1958)

قابل استفاده برای دانشجویان حقوق در تمامی مقاطع و پژوهشگران حقوقی.

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (نیویورک ـ1958)

از میان کتاب ها مشاهده همه