کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (اکتبر 2003)

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (اکتبر 2003)

کتاب الکترونیکی

4,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

کتاب دربردارنده ی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (اکتبر ۲۰۰۳) می باشد.

فهرست:
فصل 1. مقررات عمومی
فصل 2. اقدامات پیشگیرانه
فصل 3. جرم انگاری و اجراء قانون
فصل 4. همکاری های بین المللی
فصل 5. استرداد دارایی ها
فصل 6. کمک فنی و تبادل اطلاعات
فصل 7. راهکارهای اجرائی
فصل 8 . مفاد نهایی

فهرست:
فصل 1. مقررات عمومي
فصل 2. اقدامات پيشگيرانه
فصل 3. جرم انگاري و اجراء قانون
فصل 4. همكاري هاي بين المللي
فصل 5. استرداد دارايي ها
فصل 6. كمك فني و تبادل اطلاعات
فصل 7. راهكارهاي اجرائي
فصل 8 . مفاد نهايي

از میان کتاب ها مشاهده همه