کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (استکهلم- 1967)

کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (استکهلم- 1967)

کتاب الکترونیکی

3,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

کتاب دربردارنده ی کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (استکهلم- 1967) می باشد.

فهرست:
کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (استکهلم _1967)

قابل استفاده دانشجویان حقوق در تمامی مقاطع و پژوهشگران حقوقی.

کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (استکهلم _1967)

از میان کتاب ها مشاهده همه