کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی ۱۹۶۳

کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی ۱۹۶۳

کتاب الکترونیکی

4,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

کتاب در بردارنده ی کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی 1963 می باشد.

فهرست:
کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (24 آوریل 1963)
فصل 1 روابط کنسولی به طور کلی
فصل 2 تسهیلات،مزایا و مصونیتهای پستهای کنسولی و مأموران کنسولی کاریری و سایر اعضاء پست کنسولی
فصل 3 رژیم مربوط به مأموران کنسولی افتخاری و پستهای کنسولی که تحت ریاست این قبیل مأموران است
فصل 4 مقررات عمومی
فصل 5 مقررات نهایی

فهرست:
كنوانسیون وین درباره روابط كنسولی (24 آوریل 1963)
فصل 1 روابط كنسولی به طور كلی
فصل 2 تسهیلات،مزایا و مصونیتهاي پستهاي كنسولي و مأموران كنسولي كاریري و سایر اعضاء پست كنسولي
فصل 3 رژیم مربوط به مأموران كنسولي افتخاري و پستهاي كنسولي كه تحت ریاست این قبیل مأموران است
فصل 4 مقررات عمومي
فصل 5 مقررات نهایی

از میان کتاب ها مشاهده همه