کنوانسیون ورود موقت استانبول 26 ژوئن 19

کنوانسیون ورود موقت استانبول 26 ژوئن 19

کتاب الکترونیکی

10,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

کتاب دربردارنده ی کنوانسیون ورود موقت استانبول 26 ژوئن 1990 می باشد.

فهرست:
فصل 1. مقررات عمومی
فصل 2. حیطه شمول کنوانسیون
فصل3. مقررات خاص
فصل 4.مقررات گوناگون
فصل 5. مقررات نهائی

فهرست:
فصل 1. مقررات عمومی
فصل 2. حیطه شمول کنوانسیون
فصل3. مقررات خاص
فصل 4.مقررات گوناگون
فصل 5. مقررات نهائی

از میان کتاب ها مشاهده همه