ویدیوی آموزشی اصول فقه

ویدیوی آموزشی اصول فقه

کتاب تصویری

110,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
4.2
2 هزار

این ویدیو آموزشی، شامل 8 ساعت آموزش اصول فقه ویژه آمادگی آزمون های حقوقی می باشد که توسط موسسه آموزش عالی آزاد آرمان تهیه گردیده است.
پس از خرید می توانید این ویدیو را دانلود نموده و بدون نیاز به اینترنت مشاهده نمایید.

نوع : ویدیو آموزشی
زمان فایل ویدیویی: 7 ساعت و 55 دقیقه
فرمت : mp4

بخش اول: كليات-موضوع اصول فقه-لفظ-معنا-وضع-واضع-وضع تعييني و تعيني- نص - ظاهر - مؤول -مجمل لفظ مستعمل و مهمل - اقسام لفظ مستعمل:(ترادف،تباين،مشترك لفظي و معنوي،مختص،منقول،مرتجل)
بخش دوم: تست هاي مبحث لفظ مستعمل- قرينه معينه و صارفه- قرينه لفظيه و حاليه- اقسام استعمال(حقيقي،مجاز،غلط)- شرايط استعمال مجازي(علاقه و قرينه صارفه)- انواع علاقه: (مشابهت،مشارفت،ماكان،حال و محل،محل و حال،كل و جزء،جزء و كل) علامت حقيقت و مجاز
بخش سوم: شك در مراد متكلم ( اصول لفظيه): اصاله الحقيقه-اصاله الاطلاق- اصاله العموم-اصل عدم تقدير- اصل عدم اشتراك-اصل عدم نقل- اصاله الظهور- تست هاي اصول لفظيه
بخش چهارم: مشتق- اوامر- دلالت امر بر وجوب- دلالت امر بر مره يا تكرار، بر فور يا تراخي- امر ابتدايي-امر بعد از امر- امر بعد از نهي(امر عقيب حزر)- حكم تكليفي و وضعي - حكم واقعي و ظاهري
بخش پنجم: واجبات- واجب عيني و كفايي،تعييني و تخييري، تعبدي و توصلي،مطلق و مشروط، معلق و منجز، اصلي و غيري، موقت و غير موقت
بخش ششم: نواهي-دلالت نهي بر حرمت، بر مره يا تكرار، بر فور يا تراخي- كف نفس- نهي در عبادات و معاملات - اقسام حقيقت:(لغوي،عرفي،شرعي،متشرعه،قانوني)- مفهوم و منطوق- مفهوم موافق(الويت،مساوات،ادني)- اصل-فرع- مفهوم مخالف(شرط، وصف،لقب،غايت، حصر)- اقسام منطوق(صريح و غير صريح)- اقسام دلالت(مطابقي،تضمني،التزامي)
بخش هفتم: اقسام عام(افرادي،مجموعي،،بدلي)- تخصيص-مخصص لفظي متصل و منفصل- اقسام شبه مفهوميه- تخصيص اكثر
بخش هشتم: ادامه نكات تخصيص- تفاوت نسخ جزئي با تخصيص- نسخ كلي و جزئي- اقسام مقدمه
بخش نهم: ادله استنباط احكام- دليل اجتهادي(كتاب،سنت،اجماع،عقل)- دليل فقاهتي(اصول عمليه)- قطع-ظن-شك-وهم- اماره-وجه اشتراك اصل و اماره- اقسام ظن- اقسام خبر
بخش دهم: مستقلات عقلي-مستقلات غير عقلي- اجماع-قياس منصوص العله و مستنبط العله-وحدت ملاك-تنقيح مناط-تحقيق مناط- ضد عام - ضد خاص
بخش یازدهم: اصول عمليه- اصل استصحاب-اصل برائت- اصل احتياط-اصل تخيير- مطلق و مقيد-مقدمات حكمت
بخش دوازدهم: تست هاي ادله استنباط احكام- ورود-تخصص-حكومت-تخصيص- تعارض و تزاحم ادله

نظرات

ص
صبا حیدری
1398/11/17

سلام فهرست لطفامیزاریدببینیم چه مباحثی روتدریس کرده؟؟؟؟؟ من قصدخریددارم نمیدونم چه مبحثی روتدریس کردندکه بخرم

سلام فهرست اضافه شد

از میان کتاب ها مشاهده همه