400 سوال و تحلیل اصول فقه

400 سوال و تحلیل اصول فقه

کتاب صوت و متن

5,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
3
2 هزار

این کتاب شامل 20 آزمون درس اصول فقه مشتمل بر 400 سوال به همراه تحلیل صوتی آن ها است که مربوط به آزمون های آزمایشی موسسه چتردانش می باشد.
در ابتدا ، سوال را مشاهده می کنید و با رفتن به گزینه بعدی، پاسخنامه تشریحی و تحلیل صوتی قابل مشاهده وشنیدن خواهد بود.
نظر به اینکه پرسش های حقوق مدنی در آزمون های آزمایشی چتردانش شماره های 61 الی 80 را شامل می گردد،در این کتاب نیز شروع سوالات از شماره 61 می باشد.

از میان کتاب ها مشاهده همه