500 پرسش برگزیده حقوق مدنی

500 پرسش برگزیده حقوق مدنی

کتاب تستی

7,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
4.1
2 هزار

این کتاب شامل 500 پرسش برگزیده حقوق مدنی به همراه پاسخنامه تشریحی می باشد.
پس از خرید این کتاب می توانید در بخش خودسنجی تست بزنید و کارنامه بگیرید و یا سوالات و پاسخنامه تشریحی را مشاهده نمایید.

نوع کتاب:تست
مولف:قائم الدین شعبانی حاجی
ناشر:چتر دانش

کلیات و مقدمات (مواد 10 ـ 1 ق.م.)
فصل اول: اموال و مالکیت (مواد 182 ـ 11 ق.م)

مبحث اول: اقسام اموال (مواد 28 ـ 11 ق.م)
مبحث دوم: حق مالکیت (مواد 39 ـ 29 ق.م)
مبحث سوم: حق انتفاع (مواد 54 ـ 40 ق.م)
مبحث چهارم: وقف (مواد 91 ـ 55 ق.م)
مبحث پنجم: حق ارتفاق (مواد 139 ـ 39 ق.م)
مبحث ششم: احیای اراضی موات و حیازت مباحات (مواد 182 ـ 141 ق.م)
‌ فصل دوم: در عقود و تعهدات به طور کلی (مواد 300 ـ 183 ق.م)

مبحث اول: اقسام عقود و معاملات (مواد 189 ـ 183 ق.م)
مبحث دوم: در شرایط اساسی صحت معاملات (مواد 218 ـ 190 ق.م)
مبحث سوم: در اثر معاملات (مواد 231 ـ 219 ق.م)
مبحث چهارم: در بیان شرایطی که ضمن عقد می‌شود (مواد 246 ـ 232 ق.م)
مبحث پنجم: در معاملات فضولی (مواد 263 ـ 247 ق.م)
فصل سوم: در سقوط تعهدات (مواد 300 ـ 263 ق.م)

مبحث اول: در وفای به عهد (مواد 282 ـ 263 ق.م)
مبحث دوم: در اقاله (مواد 288 ـ 283 ق.م)
مبحث سوم: در ابراء (مواد 291 ـ 289 ق.م)
مبحث چهارم: در تبدیل تعهد (مواد 292 و 293 ق.م)
مبحث پنجم: تهاتر (مواد 299 ـ 294 ق.م)
مبحث ششم: مالکیت مافی الذمه (ماده 300 ق.م)
فصل چهارم: الزامهای خارج از قرارداد (مواد 337 ـ 301 ق.م)

مبحث اول: کلیات (مواد 306 ـ 301 ق.م)
مبحث دوم: غصب (مواد 327 ـ 308 ق.م)
مبحث سوم: در اتلاف (مواد 330 ـ 328 ق.م)
مبحث چهارم: در تسبیب (مواد 335 ـ 331 ق.م)
مبحث پنجم: در استیفاء (مواد 336 ـ 337 ق.م)
مبحث ششم: از قانون مسئولیت مدنی (مصوب 1339/2/7)
فصل پنجم: در بیع (مواد 395 ـ 338 ق.م)

مبحث اول: در احکام بیع (مواد 344 ـ 338 ق.م)
مبحث دوم: در طرفین معامله (مواد 347 ـ 345 ق.م)
مبحث سوم: در مبیع (مواد 361 ـ 348 ق.م)
مبحث چهارم: در آثار بیع (مواد 395 ـ 362 ق.م)
فصل ششم: در خیارات و احکام راجعه به آن (مواد 457 ـ 396 ق.م)

مبحث اول: خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط (مواد 401 ـ 397 ق.م)
مبحث دوم: در خیار تأخیر ثمن (مواد 409 ـ 402 ق.م)
مبحث سوم: در خیار رؤیت و تخلف از وصف (مواد 415 ـ 410 ق.م)
مبحث چهارم: در خیار غبن (مواد 421 ـ 416 ق.م)
مبحث پنجم: خیار عیب (مواد 437 ـ 422 ق.م)
مبحث ششم: خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه و خیار شرط (مواد 444 ـ 438 ق.م)
مبحث هفتم: در احکام خیارات به طور کلی (457 ـ 448 ق.م)
فصل هفتم: در بیع شرط (468 ـ 458 ق.م)

فصل هشتم: در معاوضه (مواد 464 و 465 ق.م)

فصل نهم: در اجاره (مواد 517 ـ 466 ق.م)

فصل دهم: در مزارعه، مساقات (مواد 545 ـ 518 ق.م)

فصل یازدهم: در مضاربه (مواد 560 ـ 465 ق.م)

فصل دوازدهم: در جعاله (مواد 570 ـ 561 ق.م)

فصل سیزدهم: در شرکت (مواد 606 ـ 571 ق.م)

فصل چهاردهم: در ودیعه (مواد 634 ـ 607 ق.م)

‌ فصل پانزدهم: در عاریه (مواد 647 ـ 635 ق.م)

فصل شانزدهم: در قرض (مواد 653 ـ 648 ق.م)

فصل هفدهم: در قمار و گروبندی (مواد 654 ـ 655 ق.م)

فصل هجدهم: در وکالت (مواد 683 ـ 656 ق.م)

فصل نوزدهم: در ضمان عقدی (مواد 723 ـ 684 ق.م)

فصل بیستم: در حواله (مواد 733 ـ 724 ق.م)

فصل بیست و یکم: در کفالت (مواد 751 ـ 734 ق.م)

‌فصل بیست و دوم: در صلح (مواد 770 ـ 752 ق.م)

فصل بیست و سوم: در رهن (مواد 794 ـ 771 ق.م)

فصل بیست و چهارم: در هبه (مواد 807 ـ 795 ق.م)

فصل بیست و پنجم: در اخذ به شفعه (مواد 824 ـ 808 ق.م)

‌فصل بیست و ششم: در وصایا‌ (مواد 860 ـ 825 ق.م)

فصل بیست و هفتم: در ارث (949 ـ 861 ق.م)

فصل بیست و هشتم: در مقررات مختلفه (مواد 955 ـ 950 ق.م)

فصل بیست و نهم: در کلیات اشخاص (مواد 975 ـ 956 ق.م)

فصل سی ام: در تابعیت (مواد 991 ـ 976 ق.م)

فصل سی و یکم: در اسناد سجل احوال (مواد 1001 ـ 992 ق.م)

فصل سی و دوم: در اقامتگاه (مواد 1010 ـ 1002 ق.م)

فصل سی و سوم: در غایب مفقودالاثر (مواد 1030 ـ 1011 ق.م)

فصل سی و چهارم: در نکاح (مواد 1119 ـ 1034 ق.م)

فصل سی و پنجم: در انحلال نکاح (مواد 1157 ـ 1120 ق.م)

مبحث اول: در امکان فسخ نکاح (مواد 1132 ـ 1121 ق.م)
مبحث دوم: در طلاق (مواد 1157 ـ 1133 ق.م)
فصل سی و ششم: در حضانت (مواد 1179 ـ 1168 ق.م)

فصل سی و هفتم: در الزام به انفاق (مواد 1206 ـ 1195 ق.م)

فصل سی و هشتم: در حجر (مواد 1217 ـ 1207 ق.م)

فصل سی و نهم: در قیمومت (مواد 1256 ـ 1207 ق.م)

فصل چهلم: در ادله اثبات دعوا (مواد 1335 ـ 1257 ق.م)

نظرات

س
سید مرتضی نبوی
1398/08/14

سلام خسته نباشید.با تشکر از برنامه خوبتون. فقط مشکلی که هست اینکه وقتی تست زنی میکنی،تا اونجایی رو که تست زدیم رو بعد از خروج از برنامه نگه نمی داره و تست هارو از اول میاره،اگه این حل بشه عالی تر میشه.ممنون

ر
رحمان عباسپور
1398/07/29

سلام تدریس قوانین خاص را هم در صورت امکان به این برنامه اضافه کنید. سپاس

سلام چشم بزودی اضافه خواهد شد

از میان کتاب ها مشاهده همه