قانون مدنی (صوت و متن)

قانون مدنی (صوت و متن)

کتاب صوت و متن

30,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
4.4
2 هزار

این کتاب دیداری و شنیداری شامل متن قانون مدنی به همراه روخوانی قوانین می باشد.
دیدن و شنیدن همزمان متن موجب ماندگاری بهتر و ژرف تر مطلب در ذهن خواهد شد.
در صورت تمایل می توانید تنها شنونده قانون باشید.
پس از خرید کتاب می توانید آن را دانلود کرده و بدون نیاز به اینترنت از آن استفاده نمایید.

نوع کتاب: صوت و متن
زمان فایل صوتی: 8 ساعت و 19 دقیقه
حجم فایل: 202 مگابایت
گویندگان:ژوبین دارابیان،مرآت بهنام
فرمت : mp3

مقدمه: در انتشار و آثار و اجراء قوانین به طور عموم
جلد اول: در امول
کتاب اول:‌ در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
باب اول: در بیان انواع اموال
فصل اول: در اموال غیرمنقول
فصل دوم: در اموال منقوله
فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد
باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود
فصل اول: در مالکیت
فصل دوم: در حق انتفاع
مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی
مبحث دوم: در وقف
مبحث سوم: در حق انتفاع از مباحات
فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث سوم: در حریم املاک
کتاب دوم: در اسباب تملک
قسمت اول: در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
باب اول: در احیاء‌اراضی موات و مباحه
باب دوم: در حیازت مباحات
باب سوم: در معادن
باب چهارم: در اشیاء یپدا شده و حیوانات ضاله
فصل اول: در اشیاء پیدا شده
فصل دوم: در حیوانات ضاله
باب پنجم: در دفینه
باب ششم: در شکار
قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات
باب اول: در عقود و تعهدات به طور کلی
فصل اول: در اقسام عقود و معاملات
فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله
مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آنها
مبحث دوم: اهلیت طرفین
مبحث سوم: در مورد معامله
مبحث چهارم: در جهت معامله
فصل سوم: در اثر معاملات
مبحث اول: در قواعد عمومی
مبحث دوم: در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
مبحث سوم: در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود
مبحث اول: در اقسام شرط
مبحث دوم: در احکام شرط
فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
فصل ششم: در سقوط تعهدات
مبحث اول: در وفای به عهد
مبحث دوم: در اقاله
مبحث سوم:‌ در ابراء
مبحث چهارم: در تبدیل تعهد
مبحث پنجم: در تهاتر
مبحث ششم: مالکیت ما فی الذمه
باب دوم: در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود
فصل اول: کلیات
فصل دوم: در ضمان قهری
مبحث اول: در غصب
مبحث دوم:‌ در اتلاف
مبحث سوم: در تسبیب
مبحث چهارم: در استیفاء
باب سوم: در عقود معینه مختلفه
فصل اول: در بیع
مبحث اول: در احکام بیع
مبحث دوم:‌ در طرفین معامله
مبحث سوم: در مبیع
مبحث چهارم: در آثار بیع
فقره اول: در ملکیت مبیع و ثمن
فقره دوم: در تسلیم
فقره سوم: در ضمان درک
فقره چهارم: در تأدیه ثمن
مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول: در خیارات
شرط اول: در خیار مجلس
دوم: در خیار حیوان
سوم: در خیار شرط
چهارم: در خیار تأخیر ثمن
پنجم: در خیار رؤیت و تخلف وصف
ششم: در خیار غبن
هفتم: در خیار عیب
هشتم: در خیار تدلیس
نهم: در خیار تبعض صفقه
دهم: در خیار تخلف شرط
فقره دوم: در احکام خیارات به طور کلی
فصل دوم: در بیع شرط
فصل سوم: در معاوضه
فصل چهارم: در اجاره
مبحث اول: در اجاره اشیاء
مبحث دوم: در اجاره حیوانات
مبحث سوم: در اجاره اشخاص
فقره اول: در اجاره خدمه و کارگر
فقره دوم: در اجاره متصدی حمل و نقل
فصل پنجم: در مزارعه و مساقات
مبحث اول: در مزارعه
مبحث دوم: در مساقات
فصل ششم: در مضاربه
فصل هفتم:‌ در جعاله
فصل هشتم: در شرکت
مبحث اول: در احکام شرکت
مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت
فصل نهم: در ودیعه
مبحث اول: در کلیات
مبحث دوم: در تعهدات امین
مبحث سوم: در تعهدات امانت گذار
فصل دهم: در عاریه
فصل یازدهم: در قرض
فصل دوازدهم: در قمار و گروبندی
فصل سیزدهم:‌ در وکالت
مبحث اول: در کلیات
مبحث دوم: در تعهدات وکیل
مبحث سوم: در تعهدات موکل
مبحث جهارم: در طرق مختلفه انقضاء وکالت
فصل چهاردهم: در ضمان عقدی
مبحث اول: در کلیات
مبحث دوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
مبحث چهارم: در اثر ضمان بین ضامنین
فصل پانزدهم: در حواله
فصل شانزدهم: در کفالت
فصل هفدهم: در صلح
فصل هیجدهم: در رهن
فصل نوزدهم: در هبه
قسمت سوم: در اخذ به شفعه
قسمت چهارم: در وصایا و ارث
باب اول: در وصایا
فصل اول: در کلیات
فصل دوم: در موصی
فصل سوم: در موصی به
فصل چهارم: در موصی له
فصل پنجم: در وصی
باب دوم: در ارث
فصل اول: در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
فصل دوم: در تحقق ارث
فصل سوم: در شرایط و جمله ای از موانع ارث
فصل چهارم: در حجب
فصل پنجم: در فرض و صاحبان فرض
فصل ششم: در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول: در سهم الارث طبقه اولی
مبحث دوم: در سهم الارث طبقه دوم
مبحث سوم: در سهم الارث وارث طبقه سوم
مبحث چهارم: در میراث زوج و زوجه
کتاب سوم: در مقررات مختلفه
قانون مدنی جلد دوم: در اشخاص مصوب 1313 - 1314
کتاب اول: در کلیات
کتاب دوم:‌ در تابعیت
کتاب سوم:‌ در اسناد سجل احوال
کتاب چهارم: در اقامتگاه
کتاب پنجم: در غایب مفقودالاثر
کتاب ششم: در قرابت
کتاب هفتم: در نکاح و طلاق
باب اول: در نکاح
فصل اول: در خواستگاری
فصل دوم:‌ قابلیت صحی برای ازدواج
فصل سوم:‌ در موانع نکاح
فصل چهارم: شرایط صحت نکاح
فصل پنجم: وکالت در نکاح
فصل ششم: در نکاح منقطع
فصل هفتم: در مهر
فصل هشتم: در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
باب دوم:‌ در انحلال عقد نکاح
فصل اول: در مورد املاک فسخ نکاح
فصل دوم:‌ در طلاق
مبحث اول: در کلیات
مبحث دوم: در اقسام طلاق
مبحث سوم: در عده
کتاب هشتم: در اولاد
باب اول: در نسب
باب دوم: در نگهداری و تربیت اطفال
باب سوم:‌ در ولایت قهری پدر و جد پدری
کتاب نهم: در خانواده
فصل اول: در الزام به انفاق
کتاب دهم:‌ در حجر و قیمومت مصوب 1314
فصل اول: در کلیات
فصل دوم: در مواد نصب قیم و ترتیب آن
فصل سوم: در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید
فصل چهارم: در موارد عزل قیم
فصل پنجم: در خروج از تحت قیمومت
قانون مدنی جلد سوم: در ادله اثبات دعوی مصوب 1314
کتاب اول:‌در اقرار
باب اول: در شرایط اقرار
باب دوم: در آثار اقرار
کتاب دوم: در اسناد
کتاب سوم:‌ در شهادت
باب اول: در موارد شهادت
باب دوم: در شرایط شهادت
کتاب چهارم: در امارات
کتاب پنجم: در قسم

نظرات

س
ساناز بهالو
1400/10/29

سلام میشه قوانین خاص هم کاملا همه رو بزارید ممنون میشم

ر
رسول تفنگچی مهیاری
1400/09/22

بسیار عالی.....برای مرور نص خیلی خوبه.......

م
مبین آرین پور
1400/09/21

با سلام. امکان تنظیم فونت خط رو هم فراهم کنید چون خطش واقعا ریز هست. به فکر افراد کم بینا هم باشید

m
motahhareh famili
1400/06/17

ممنونم حل شد اگر ممکنه امکان نشان گذاری مواد مهم وقابلیت خواندن مواد نشان گذاری شده درتمامی قوانین اضافه بشه واینکه کتاب مدنی دکتر بیات به صورت صوتی ارائه بشه باتشکر از برنامه خوبتون

m
motahhareh famili
1400/06/05

من تمامی قوانین رو خریدم بعد از فلش شدن گوشیم با همین اکانت فعلی برام میاد دوباره باید بخرم !!!!!!! لطفا بررسی کنید

سلام؛ نیازی به خرید مجدد نیست ، فقط کافی است با شماره موبایلی که اقدام به خرید کردید وارد شوید

ش
ش مهرنیا
1400/05/26

سلام ممنون واقعا عالیه کاش قوانین خاص رو بطور کامل به همین شکل ارائه‌ بدین

ف
فریبا کمالی
1400/05/26

سلام ممنون از تدریسه عالیتون میشه لطفن تدریس امور حسبی هم بگذارید

س
ستاره مير
1400/05/04

لطفا قوانين خاص اسكودا رو صوتي ارائه بدهيد

م
محمد راسخ نیا
1400/03/14

سلام بنده یه بار تمام کتاب های قانون رو خریدم اما یه بار نرم افزار رو حذف کردم الان دوباره باید بخرم.چکارش کنم؟

با سلام، اگر با همان شماره موبایل وارد اپلیکیشن شوید کتاب های خریداری شده فعال خواهد شد

م
مهدی ابراهیمی
1400/02/05

فهرست کار نمیکنه، ضمنا کاش امکان یادداشت گذاری و حاشیه نویسی هم داشت. افزودن این امکان به برنامه مطلوبیتش رو چندبرابر میکنه.

با سلام،لطفا بیشتر توضیح دهید، فهرست مشکلی ندارد! یا با واحد پشتیبانی تماس بگیرید

س
سجاد فرازمند
1399/12/28

ممنونم از این همه لطف شما. اگر ممکن باشد در زمینه مالکیت و اراضی هم تخصصی تر مطالب تصویری بگذارید.به هر حال عالی هستید

ا
النــاز امیــری
1399/12/24

💖💖💖💖💖واقعا عالیه ولی ای کاش میشد همشو با نت دانلود کرد 💖💖💖💖💖

ه
هیمن فتح اله زاده
1399/10/19

نکته های مهم و آزمونی رو اشاره میکردین یا علائمی جلوش میزاشتن خیلی بهتر می شد

م
مهدی مظاهری(ابرار)
1399/08/01

سلام بسیار خوب ولی ای کاش امکان حاشیه نویسی داشت

m
motahhareh famili
1399/04/21

قوانین خاص اسکودا ۹۹ را به این مجموعه صوتی اضافه کنید اصلاحیه جزا را اضافه کنید ممنون از برنامه خوبتون

ش
شيدا عظيمي
1399/03/03

بسيار عالي و بي نظيره

م
مهدی خلفی
1399/02/22

سلام و خسته نباشید،لطفا قانون امور حسبی را ارائه دهید.

ف
فریبا سالاری
1399/01/08

سلام و خسته نباشید سالاری هستم از بندر عباس بعضی موقع صدا قطع میشه دلیلش چیه و اگر هم تست بعد از ماده قرار می گرفت عالی میشد ممنون از لطفتون 🌹

ر
رضا ابراهیمی
1399/01/02

عالی ..فقط بعد از هر ماده ای یک نمونه سوال هم میزاشتید عالی تر بود

ا
احمد ولیزاد
1398/12/06

با سلام و تشکر از زحمات گروه خوبتون میخواستم خواهش کنم که درسهای متون فقه و متون حقوقی انگلیسی رو هم اضافه کنید جهت ارشد ما واقعا لازم داریم اگر امکانش باشه آموزش تصویری هم قرار داده بشه برای متون فقه و متون حقوقی عالی میشه

غ
غزاله فراهانی
1398/11/28

عالییییییییه. خدا خیرتون بده. من کلا بخاطر مشغله زیاد اکثرا کتاب صوتی گوش میدم و الان خیلی خوشحالم که در زمینه حقوق هم می تونم مطالعه صوتی داشته باشم و به نسبت زحمتش قیمتش خیلی پایینه. بازم ممنون.

ح
حامد خطیبی
1398/09/24

من خرید کردم از حساب هم کسر شده منتهای مراتب فعال نیست . ممنون میشم پیگیری کنید

سلام دوست عزیز تراکنش شما ناموفق بوده و مبلغ به حساب شما برگشت خورده است.لطفا مجدد اقدام به خرید نمایید

آ
آیلین جوادی
1398/09/04

بسیار برای من مفیده و بسیار کمکم کرد برای آزمون سال آینده خیلی رو برنامه ی خوبتون حساب کردم‌. لطفا قوانین خاص مثل قانون امور حسبی و مبارزه با قاچاق ارز و کالا... هم اضافه بفرمایید.

ممنون از نظر شما بزودی تمام قوانین خاص به اپلیکیشن اضافه خواهد شد

ع
علی حجتی
1398/08/14

کتاب شرح جامع قانون مدنی بیات رو هم به صورت صوتی قرار بدید

ع
علیرضا زارعی
1398/08/14

سلام ،من امروز دانلود کردم،کاش میشد با پرداخت مبلغی از تمام امکانات نرم افزار بشه استفاده کرد که دیگه تک تک نخواد پرداخت کنیم و شاید اینجوری تخفیف هم داشته باشه

ع
عطا ر
1398/08/01

سلام واقعا ممنونم من خیلی وقت بود دنبال چنین برنامه ای بودم. چون آدم کم حوصله ای هستم ... اگه بشه برنامه نسخه وب هم داشته باشه که از رایانه به اکانتمون دسترسی داشته باشیم خیلی خوب میشه...

سلام شما میتونید شبیه ساز اندروید نصب کنید و در رایانه به اکانتتون دسترسی داشته باشید

س
سیروس رضازاده
1398/07/27

سلام. فوق العادست. یکم هزینه ها رو کمتر کنید و یه کوچولو اگر بتونید مساعل رو بیشتر حالت تحلیلی صوتی اجرا کنید تا روخوانی متن

سلام ممنونم،چشم بزودی اضافه خواهد شد

ا
امیر امینی
1398/07/16

سلام اگر پس نصب،برنامه به هر دلیلی از روی موبایل پاک بشه آیا امکان نصب دوباره بدون پرداخت وجه وجود داره؟

سلام بله میتوانید مجدد وارد اکانتتون بشید و به کتابهای خریداری شده دسترسی داشته باشید

ع
علی توکلی
1398/07/16

کار بسیار با ارزشی است به شرطی که برنامه رو ارتقا دهید..با بیان نکات مهم

ا
احسان بابایی
1398/07/11

بهتر بود که بخشی از تدریس اساتید رو جهت بررسی و مقایسه در همین بخش قرار میدادید تا مخاطب با خیال راحت خرید خودش رو انجام بده...

در حال حاضر امکان مشاهده بخش از کتاب وجود دارد

S
Sarah AM
1398/07/10

عالی، به امید پیشرفت بیشتر و جامع تر شدن برنامه تبصره

ممنون از حسن نظر شما

از میان کتاب ها مشاهده همه