آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک در حقوق ایران

آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک در حقوق ایران

کتاب الکترونیکی

10,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

برای دسترسی آسان و سریع و مطمئن به اطلاعات تجاری و فرصتهای سرمایه گذاری و
انجام معامالت بازرگانی در حداقل زمان و هزینه ممکن و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی
پایدار و داشتن سهم بیشتر در تجارت جهانی، مجهز شدن به فن آوری ها و ابزار و امکانات و زیر
ساختارهای اساسی برای بهره گیری از شیوه های نوین تجارت، امری ضروری است. تجارت
الکترونیک و مبادله الکترونیکی داده ها از جمله شیوه هایی است که تحقق آن تحولی عظیم
در ساختار اقتصادی کشور ایجاد خواهد کردشرکتها و سازمانها همواره نسبت به تحوالت
محیط بیرون حساس بوده و بهترین گزینه ها را در بهترین زمان برای دستیابی به منفعت و
موقعیت بهتر در رقابت انتخاب می نمایند که باعث ایجاد فاصله بزرگی با سایر سازمانهایی
خواهد شد که درک مناسبی از تحوالت محیطی بهخصوص فناوری ها ندارند. برخورداری
بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات و ورود به عرصه تجارت الکترونیکی در دهه اخیر نه به
عنوان یک کیفیت و رویکرد انگیزشی بلکه یک رویکرد پایه ای تلقی شده و در عرصه رقابت
هوشمندانه موجود در تمامی عرصه های خدماتی و تولیدی یک ضرورت برای بقاء و تداوم
حضور در صنعت میباشد. همچنین مهمترین پیامد جهانی شدن اقتصاد کشورها رشد تجارت
الکترونیک است که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی
هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار و مدیریت
است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابت های اقتصادی باید ابزارهای مختلف
اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت
آنچه در راستای تجارت الکترونیک برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای
توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت
مدیران به ضرورت های حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است. تجارت بین المللی در
حال تحولی شگرف و عمیق است و کشورهایی که به تکنولوژی تجارت الکترونیکی و مبادله
الکترونیکی داده ها نائل نشوند از محیط تجارت جهانی حذف و منزوی خواهند شد.

از میان کتاب ها مشاهده همه