اجاره به شرط تملیک در حقوق بانکی

اجاره به شرط تملیک در حقوق بانکی

کتاب الکترونیکی

10,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
0
2 هزار

مولفان:مسعود احمدی، مجتبی جهانیان، یوسف براری چناری
ناشر:کتاب آوا
تعدا صفحات:118 صفحه
شابک:9786003460621

فصل اول: تعاریف، اقسام، ماهیت، ویژگیها و تشخیص اجاره به شرط تملیک از نهادهای مشابه
تعاریف، اقسام و ماهیت اجاره به شرط تملیک
- 1 تعاریف
- تعریف اجاره به شرط تملیک درحقوق ایران
- تعریف اجاره به شرط تملیک درکامن لا
- 2 اقسام اجاره به شرط تملیک
- 2 - 1 اقسام اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران
- 2 - قراردادی که شرط تملیک به صورت شرط فعل در آن درج شده است
- 2 - قراردادی که شرط تملیک به صورت شرط نتیجه در آن درج شده است
- 2 - 2 اقسام اجاره به شرط تملیک در کامنلا
- 2 - 2 - 1 قراردادی که در آن تنها موجر متعهد به انتقال است
- 2 - 2 - 2 قراردادی که در آن هر دو طرف متعهد به انتقال مالییت هستند
- 3 ماهیت اجاره به شرط تملیک
- 3 - 1 اجاره به شرط تملیک به عنوان اجاره
- 3 - 2 اجاره به شرط تملیک به عنوان بیع
- 3 - 3 اجاره به شرط تملیک مجموعهای از دو عقد
- 3 - 4 اجاره به شرط تملیک در روابط بین طرفین و اشخاص ثالث
- 3 - 5 اجاره به شرط تملیک به عنوان وثیقه
- 3 - 6 اجاره به شرط تملیک بعنوان عقدی معین و خاص است
خصوصیات اجاره به شرط تملیک و تشخیص آن از قراردادهای مشابه
- 1 خصوصیات اجاره به شرط تملیک
- لازم بودن
- معوض بودن
- 1 - 3 تملییی بودن
- 1 - 4 معین بودن
- 1 - 5 مدت دار بودن
- 1 - 6 رضائی بودن
- 1 - 7 اعتباری بودن
- 2 اجاره به شرط تملیک و نهادهای مشابه
- 2 - 1 اجاره به شرط تملیک و اجاره معمولی
- 2 - 2 اجاره به شرط تملیک و بیع
- 2 - 3 اجاره به شرط تملیک و عقد رهن
- 2 - 2 - 4 عقد اجاره به شرط تملیک و عقد قرض
فصل دوم: قواعد عمومی، آثار و احیام
2 - 1 قواعد عمومی اجاره به شرط تملیک
2 - شرایط مربوط به طرفین
2 - - 1 قصد و رضای طرفین
2 - - تمیز ایجاب و قبول
2 - - زمان و میان تشییل عقد اجاره به شرط تملیک
2 - - 1 - 3 نمایندگی در اجاره به شرط تملیک
2 - - تمیز ایجاب و قبول
2 - - زمان و میان تشییل عقد اجاره به شرط تملیک
2 - - 1 - 3 نمایندگی در اجاره به شرط تملیک
2 - - 2 اهلیت طرفین
2 - شرایط مورد اجاره
2 - - 1 عین مستأجره
2 - - لزوم بقاء عین
2 - - عین و منفعتی که واگذار میشود باید ملک موجر باشد
2 - - 1 - 3 معین و معلوم بودن مورد اجاره
2 - - 1 - 4 مقدور التسلیم بودن مورد اجاره
2 - - 1 - 5 مشروعیت جهت معامله
2 - - 2 مالالاجاره
2 - 2 آثار و احیام عقد اجاره به شرط تملیک
2 - 2 - 1 تیالیف موجر
2 - 2 - تسلیم مورد اجاره
2 - 2 - فراهم کردن امیان تصرف بلامعارض مستأجر
2 - 2 - 1 - 3 عدم انتقال عین به دیگری و التزام به وعده بیع
2 - 2 - 1 - 4 خودداری از تغییر عین
2 - 2 - 2 تیالیف مستاجر
2 - 2 - 2 - 1 پرداخت مالالاجاره
2 - 2 - 2 - ماهیت حقوقی اقساط
2 - 2 - 2 - ماهیت حقوقی بیعانه
2 - 2 - 2 - 2 خود داری از تعدی و تفریط
2 - 2 - 2 - 3 تعمیرات عین مستأجره
2 - 2 - 2 - 4 عدم انتقال مورد اجاره
2 - 2 - 2 - 5 تحویل گرفتن مورد اجاره
فصل سوم: شرط ضمن عقد و خاتمه قرارداد اجاره به شروط تملیک
3 - 1 شروط ضمن عقد اجاره به شرط تملیک
3 - شروط مشترک باکامن لا
3 - - 1 شرط تخفیف در مالالاجاره
3 - - 2 شروط مربوط به وثائق
3 - - 3 شرط پرداخت هزینههای تعمیر
3 - - 4 شروط مربوط به نحوه انتقال
3 - - 5 شروط مربوط به موارد فسخ
3 - شروط مختص حقوق ایران
3 - - 1 شرط انفساخ قرارداد
3 - - 2 شروط مربوط به مسئولیت
3 - - 3 شرط مربوط به سند
3 - - 4 شرط مربوط به وجه التزام
3 - 1 - 3 شروط مخصوص کامن لا
3 - 1 - 3 - 1 شرط حداقل پرداخت
3 - 1 - 3 - 2 شرط تسریع پرداخت
3 - 1 - 3 - 3 شروط ضمنی قانونی
3 - 2 خاتمهی قرارداد اجاره به شرط تملیک
3 - 2 - 1 بالان قرارداد
3 - 2 - 2 اقالهی قرارداد
فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک
فسخ قرارداد توسط مؤجر
فسخ قرارداد توسط مستأجر
انقضای مدت

از میان کتاب ها مشاهده همه