آراء وحدت رویه کاربردی (حقوقی- کیفری)

آراء وحدت رویه کاربردی (حقوقی- کیفری)

کتاب الکترونیکی

8,000 تومان
نسخه نمونه دانلود از اپلیکیشن
3.4
2 هزار

ین اثر حاوی آراء وحدت رویه کاربردی در مبحث حقوقی و کیفری میباشد.
مورد نیاز:
-دانشجویان حقوقی در تمامی مقاطع تحصیلی
-داوطلبین آزمون های حقوقی قضاوت و وکالت و..
-وکلا و قضات دادگستری
-پژوهشگران حقوق
-و ...

-آراء وحدت رویه مرتبط با حقوق مدنی
-آراء وحدت رویه مرتبط با قانون آیین دادرسی مدنی
-آراء وحدت رویه مرتبط با حقوق تجارت
-آراء وحدت رویه مرتبط با قانون آیین دادرسی کیفری
-آراء وحدت رویه مرتبط با حقوق جزا

از میان کتاب ها مشاهده همه